Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1863

Publicerad den 29 november 2018
Förordning om ansvar för skada vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen
Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver följande.

Upprättande, förvaltning och fördelning av en begränsningsfond

En ansökan om att upprätta en begränsningsfond enligt 11 kap. 11 § sjölagen (1994:1009) ska ges in skriftligen till domstolen och innehålla uppgifter om

 1. fartygets namn, registerbeteckning, nationalitet och hemort,

 2. fartygets dräktighet beräknad enligt 7 kap. 2 § fjärde stycket sjölagen,

 3. fartygsägarens namn och adress,

 4. namn och adress på den som har meddelat försäkring eller ställt säkerhet för fartygsägarens ansvar, och

 5. namn och adress på samtliga kända sakägare.

Sökanden ska till domstolen ge in en kopia av ett sådant certifikat för fartyget som avses i 11 kap. 17 eller 18 § sjölagen och en handling som visar den uppgift om fartygets dräktighet som avses i första stycket 2.

I fråga om en sådan begränsningsfond som upprättas enligt 11 kap. 11 § sjölagen (1994:1009) tillämpas 26 §§ förordningen (1985:68) om begränsningsfond.

Om en sådan dom som anges i 4 § den förordningen har meddelats i en främmande stat som har tillträtt den i 11 kap. 1 § första stycket sjölagen angivna 2010 års HNS-konvention, ska även en kopia av beslutet om verkställighet enligt 21 kap. 6 § sjölagen ges in.

Försäkring eller annan säkerhet för svenska fartyg

Frågor om godkännande av en försäkring eller en säkerhet som avses i 11 kap. 17 § första stycket sjölagen (1994:1009) prövas av Transportstyrelsen.

Ett certifikat som avses i 11 kap. 17 § tredje stycket sjölagen utfärdas av Transportstyrelsen.

En ansökan om ett certifikat görs hos Transportstyrelsen.

En ansökan om ett certifikat ska innehålla ett intyg av försäkringsgivaren eller den som har ställt annan säkerhet. Av intyget ska det framgå att försäkringen eller säkerheten

 1. täcker det ansvar som avses i 11 kap. 17 § första stycket sjölagen (1994:1009), och

 2. under certifikatets giltighetstid kan upphöra att gälla tidigare än tre månader från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens eller säkerhetens upphörande kom in till Transportstyrelsen endast om certifikatet har getts in till Transportstyrelsen eller ett nytt certifikat har utfärdats.

Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska.

Om Transportstyrelsen begär det, ska sökanden lämna in andra handlingar som visar att försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att ställa säkerhet är uppfylld.

Ett certifikat som avses i 11 kap. 17 § tredje stycket sjölagen (1994:1009) ska utfärdas på formulär enligt bilagan till denna förordning. För ett fartyg som ägs av staten ska formulär 1 användas och för ett annat svenskt fartyg formulär 2.

Transportstyrelsen ska sända certifikatet till fartygets ägare.

Försäkring eller annan säkerhet för utländska fartyg

För ett utländskt fartyg som är registrerat i en konventionsstat och inte ägs av en främmande stat ska ett certifikat som avses i 11 kap. 18 § andra stycket sjölagen (1994:1009) vara utfärdat eller bestyrkt av en behörig myndighet i registreringsstaten.

Certifikatet ska vara skrivet på engelska eller franska eller innehålla en översättning till ett av dessa språk.

Certifikatet ska innehålla de uppgifter som anges i formulär 2 i bilagan till denna förordning.

För ett utländskt fartyg som inte är registrerat i en konventionsstat och inte ägs av en främmande stat ska ett certifikat som avses i 11 kap. 18 § andra stycket sjölagen (1994:1009) utfärdas av Transportstyrelsen.

En ansökan om ett certifikat görs hos Transportstyrelsen senast trettio dagar innan fartyget kan förväntas komma till en svensk hamn eller till en annan tilläggsplats som är belägen inom svenskt sjöterritorium.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla uppgift om

 1. fartygets namn, registerbeteckning, IMO-identifikationsnummer, nationalitet och hemort,

 2. fartygsägarens namn och den adress där denne bedriver sin huvudsakliga verksamhet,

 3. försäkringens eller säkerhetens art och giltighetstid, samt

 4. namn på försäkringsgivaren eller den som har ställt annan säkerhet och den adress där denne bedriver sin huvudsakliga verksamhet samt den adress där försäkringen har utfärdats eller säkerheten ställts.

En ansökan om ett certifikat som avses i 8 § ska innehålla ett intyg av försäkringsgivaren eller den som har ställt annan säkerhet. Av intyget ska det framgå att försäkringen eller säkerheten

 1. täcker det ansvar som avses i 11 kap. 18 § första stycket sjölagen (1994:1009), och

 2. under certifikatets giltighetstid kan upphöra att gälla tidigare än tre månader från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens eller säkerhetens upphörande kom in till Transportstyrelsen endast om certifikatet har getts in till Transportstyrelsen eller ett nytt certifikat har utfärdats.

Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska.

Om Transportstyrelsen begär det, ska sökanden lämna in andra handlingar som visar att försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att ställa säkerhet är uppfylld.

Om Transportstyrelsen finner att försäkringen eller säkerheten för ett fartyg som avses i 8 § är betryggande, ska ett certifikat utfärdas på formulär 2 i bilagan till denna förordning.

Transportstyrelsen ska sända certifikatet till fartygets ägare.

Ett certifikat som har utfärdats i en annan konventionsstat för ett fartyg som avses i 8 § ska jämställas med ett certifikat som har utfärdats av Transportstyrelsen enligt 10 §.

För ett fartyg som ägs av en främmande stat ska ett certifikat som avses i 11 kap. 18 § andra stycket sjölagen (1994:1009) vara utfärdat av en behörig myndighet i den staten.

Övriga bestämmelser

Transportstyrelsen ska i samarbete med Tullverket och Kustbevakningen kontrollera att den skyldighet att ha försäkring eller ställa säkerhet som föreskrivs i 11 kap. sjölagen (1994:1009) fullgörs. Det ska också kontrolleras att certifikat medförs ombord på fartyg enligt 11 kap. 17 eller 18 § i den lagen.

Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 3–12 §§ i denna förordning och om avgifter för prövningen av ansökningar om certifikat.

Transportstyrelsen får efter samråd med Tullverket och Kustbevakningen meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 13 § i denna förordning.

Bilaga

FORMULÄR 1

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för skada orsakad av farliga och skadliga ämnen

Certificate of insurance or other financial security in respect of liability for damage caused by hazardous and noxious substances (HNS)

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel 12 i 2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen.

Issued in accordance with the provisions of Article 12 of the International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 2010.

Fartygets namn

 

Bokstäver eller siffror som identifierar fartyget

 

IMO-nummer

 

Hemort

 

Ägarens namn samt fullständig adress där denne bedriver sin huvudsakliga verksamhet

 

Name of ship

 

Distinctive number or letters

 

IMO ship identification number

 

Port of registry

 

Name and full address of the principal place of business of the owner

 

Härmed intygas att ovan angivna fartyg ägs av den svenska staten och att staten täcker dess ansvarighet inom de gränser som anges i artikel 12 i 2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen.

This is to certify that the above-named ship is owned by the State of Sweden and that the ship's liability is covered within the limits prescribed by Article 12 of the International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 2010.

Detta certifikat gäller till . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

This certificate is valid until

Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Transportstyrelsen

Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish Transport Agency

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

At

 

(ort)

 

on

 

(datum)

 
 

(place)

 
 

(date)

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

(den utfärdande tjänstemannens namnteckning och titel)

 
 
 

(signature and title of issuing official)

 

FORMULÄR 2

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för skada orsakad av farliga och skadliga ämnen

Certificate of insurance or other financial security in respect of liability for damage caused by hazardous and noxious substances (HNS)

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel 12 i 2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen

Issued in accordance with the provisions of Article 12 of the International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 2010

Fartygets namn

 

Bokstäver eller siffror som identifierar fartyget

 

IMO-nummer

 

Hemort

 

Ägarens namn samt fullständig adress där denne bedriver sin huvudsakliga verksamhet

 

Name of ship

 

Distinctive number or letters

 

IMO ship identification number

 

Port of registry

 

Name and full address of the principal place of business of the owner

 

Härmed intygas att för ovan nämnda fartyg finns en gällande försäkring eller en annan ekonomisk säkerhet som uppfyller kraven i artikel 12 i 2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen.

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article 12 of the International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 2010.

Säkerhetens art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Type of security

Säkerhetens giltighetstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Duration of security

Namn och adress för försäkringsgivaren och/eller den (de) person(er) som har ställt annan ekonomisk säkerhet

Name and address of the insurer(s) and/or guarantor(s)

Namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name

Adress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Address

Detta certifikat gäller till . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

This certificate is valid until

Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Transportstyrelsen

Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish Transport Agency

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

At

 

(ort)

 

on

 

(datum)

 
 

(place)

 
 

(date)

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

(den utfärdande eller bestyrkande tjänstemannens namnteckning och titel)

 
 
 

(Signature and Title of issuing or certifying official)

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1863

Denna förordning träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)