Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:2007 Publicerad den 11 december 2018Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustningUtfärdad den 29 november 2018Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning dels att 14 och 16 §§ ska upphöra att gälla, dels att 12 och 15 §§ ska ha följande lydelse.12 §12 § Senaste lydelse 2018:1468. Med avfall, avfallsförebyggande åtgärder, återanvändning, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, behandla avfall och samla in avfall avses i denna förordning detsamma som i 15 kap. miljöbalken.15 §15 §I denna förordning avses med samla in separat: samla in och, i syfte att underlätta behandling av det avfall som samlas in, genomföra insamlingen på ett sådant sätt att olika avfallsslag hålls åtskilda, och insamlingssystem: yrkesmässig insamling av konsumentelavfall.Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2019.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)