Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:2007

Publicerad den 11 december 2018
Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

dels att 14 och 16 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 12 och 15 §§ ska ha följande lydelse.

1) Med avfall, avfallsförebyggande åtgärder, återanvändning, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, behandla avfall och samla in avfall avses i denna förordning detsamma som i 15 kap. miljöbalken.

1)

Senaste lydelse 2018:1468.

I denna förordning avses med

  • samla in separat: samla in och, i syfte att underlätta behandling av det avfall som samlas in, genomföra insamlingen på ett sådant sätt att olika avfallsslag hålls åtskilda, och

  • insamlingssystem: yrkesmässig insamling av konsumentelavfall.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:2007

Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)