Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:2105

Publicerad den 27 december 2018
Förordning om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966)
Utfärdad den 21 december 2018

Regeringen föreskriver att 2 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska ha följande lydelse.

1) En betydande miljöpåverkan ska antas enligt 6 kap. 3 § första stycket miljöbalken, om

1)

Senaste lydelse 2018:1875.

 1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, eller

 2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i 6 § eller bilagan till denna förordning och är

  a) ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 8 § miljöbalken,

  b) en avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken eller enligt 83 § avfallsförordningen (2011:927),

  c) en översiktsplan enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900),

  d) en regionplan enligt 7 kap. plan- och bygglagen,

  e) en plan för tillförsel, distribution och användning av energi enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,

  f) en länsplan enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur,

  g) en havsplan enligt havsplaneringsförordningen (2015:400),

  h) en plan för moderna miljövillkor enligt 11 kap. 28 § miljöbalken, eller

  i) en annan plan eller ett annat program som avser jord- eller skogsbruk, fiske, energi, industri, transporter, regional utveckling, avfallshantering, vattenförvaltning, telekommunikationer, turism, fysisk planering eller markanvändning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:2105

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)