Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:2115

Publicerad den 27 december 2018
Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Utfärdad den 21 december 2018

Regeringen föreskriver att 1 kap. 13 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.

1) En operativ tillsynsmyndighet ska underrätta Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och länsstyrelsen om förhållanden som kan vara skäl för

1)

Senaste lydelse 2011:642.

  1. ett förbud eller en återkallelse av tillstånd, dispens eller godkännande enligt 24 kap. 3 § miljöbalken, eller

  2. en omprövning enligt 24 kap. 5 eller 7 § miljöbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:2115

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)