Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:36 Publicerad den 26 februari 2019Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartygUtfärdad den 21 februari 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.Senaste lydelse avLagens rubrik 1996:52711 kap. 1 § 2001:129411 kap. 2 § 2016:54011 kap. 2 a § 2016:54011 kap. 3 § 2014:72211 kap. 4 § 2001:129411 kap. 5 § 2014:72211 kap. 6 § 2001:129411 kap. 7 § 2001:129411 kap. 8 § 2001:129411 kap. 17 § 2001:1294rubriken närmast före 1 § 2001:1294rubriken närmast före 4 § 2001:1294rubriken närmast före 5 § 2001:1294rubriken närmast före 6 § 2001:1294rubriken närmast före 7 § 2001:1294rubriken närmast före tidigare 9 § 2001:1294rubriken närmast före tidigare 14 § 2001:129rubriken närmast före tidigare 15 § 2001:1294rubriken närmast före 17 § 2001:1294 föreskrivs i fråga om lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartygLagen omtryckt 1983:463. dels att 11 kap. 1–8 och 17 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 11 kap. 1, 4–7 och 17 §§ ska utgå, dels att nuvarande 11 kap. 9–16 §§ ska betecknas 11 kap. 1–8 §§, dels att de nya 11 kap. 1–8 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubrikerna närmast före 11 kap. 9, 14 och 15 §§ ska sättas närmast före 11 kap. 1, 6 och 7 §§.11 kap.1 §1 § Senaste lydelse av tidigare 11 kap. 9 § 2001:1294. Beslut om att hålla förhör enligt 23 kap. eller om att använda tvångsmedel enligt 24–28 kap. rättegångsbalken ombord på ett utländskt fartyg som befinner sig utanför svenskt inre vatten ska meddelas av åklagaren eller rätten.Vid fara i dröjsmål får en tjänsteman vid Kustbevakningen eller en polisman vidta åtgärd enligt första stycket, om åtgärden är sådan att en kustbevakningstjänsteman eller en polisman annars får besluta om den enligt rättegångsbalken eller kustbevakningslagen (2019:32). Åtgärden ska skyndsamt anmälas till åklagaren, som omedelbart ska pröva frågan om åtgärder beträffande fartyget.2 §2 § Senaste lydelse av tidigare 11 kap. 10 § 2001:1294. Ombord på ett utländskt fartyg som befinner sig i Sveriges territorialhav får åtgärder som avses i 1 § vidtas endast om det finns grundad anledning att anta att ett förbjudet utsläpp har skett från fartyget inom Sveriges sjöterritorium eller att det på fartyget i svenskt inre vatten har begåtts ett brott som avses i 10 kap. 3 eller 4 §.Om utsläpp har skett från ett utländskt fartyg i Sveriges ekonomiska zon, gäller i fråga om rätt att vidta åtgärder det som föreskrivs i 3 och 4 §§.3 §3 § Senaste lydelse av tidigare 11 kap. 11 § 2001:1294. Ombord på ett utländskt fartyg som befinner sig i Sveriges territorialhav eller ekonomiska zon får åtgärder som avses i 1 § vidtas med anledning av ett utsläpp i den ekonomiska zonen endastom det är klarlagt att det har skett ett förbjudet utsläpp från fartyget, ochdetta utsläpp har medfört eller kan medföra betydande skador på den svenska kusten eller därmed sammanhängande intressen eller på tillgångar inom Sveriges sjöterritorium eller i Sveriges ekonomiska zon.Trots bestämmelserna i första stycket får förhör enligt 23 kap., beslag enligt 27 kap. i form av oljeprov eller husrannsakan enligt 28 kap. 1 § rättegångsbalken genomföras om det finns grundad anledning att anta att det har skett ett förbjudet utsläpp från fartyget i den ekonomiska zonen ochutsläppet har medfört eller kan medföra betydande förorening av den marina miljön, ochfartygets befälhavare har vägrat att lämna uppgifter om fartygets identitet och registreringshamn, senaste och nästa anlöpningshamn eller annan relevant information som har begärts, eller har lämnat uppgifter som uppenbarligen inte överensstämmer med verkliga förhållanden, ochett ingripande mot fartyget är påkallat av omständigheterna i övrigt.4 §4 § Senaste lydelse av tidigare 11 kap. 12 § 2001:1294. Åtgärder som avses i 1 § får, utöver vad som anges i 2 och 3 §§, vidtas mot ett utländskt fartyg som befinner sig utanför Sveriges sjöterritorium om de förutsättningar som anges i 2 eller 3 § föreligger och fartyget har blivit föremål för omedelbart förföljande. Rätten till omedelbart förföljande upphör när fartyget kommer in på en annan stats territorialhav.5 §5 § Senaste lydelse av tidigare 11 kap. 13 § 2001:1294. I fråga om ett utländskt fartyg som har ett sådant certifikat som avses i 4 kap. 1 § eller motsvarande handlingar utfärdade av behöriga utländska myndigheter och som medför handlingar som avses i 5 kap. 1 § ska dessa handlingar granskas innan andra utredningsåtgärder vidtas. När handlingarna har granskats får en åtgärd som avses i 1 § vidtas endast om granskningen av handlingarna inte är tillräcklig för att bekräfta en misstanke om att det på fartyget har begåtts ett brott mot bestämmelserna i denna lag eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag. Detta gäller också när gärningen kan leda till ansvar enligt brottsbalken eller miljöbalken.6 §6 § Senaste lydelse av tidigare 11 kap. 14 § 2001:1294. En tjänsteman vid Kustbevakningen eller en polisman får stoppa ett fartyg och hålla kvar det under den tid som behövs för att hålla förhör enligt 23 kap. rättegångsbalken eller använda ett tvångsmedel enligt 24–28 kap. rättegångsbalken.Om det uppenbart behövs för att åtgärden ska kunna vidtas får fartyget även föras in till hamn.Om ett fartyg hålls kvar av skäl som anges i 3 § andra stycket får fartyget föras in till hamn endast om det uppenbart behövs för att en husrannsakan ska kunna genomföras. Fartyget ska därefter omedelbart tillåtas att avgå, om det inte efter husrannsakan finns förutsättningar enligt 3 § första stycket att vidta någon ytterligare åtgärd.Om det inte längre finns fog för en åtgärd ska den omedelbart hävas.7 §7 § Senaste lydelse av tidigare 11 kap. 15 § 2001:1294. Om en åtgärd avseende ett utländskt fartyg har vidtagits med stöd av detta kapitel ska konsuln eller den närmaste diplomatiske representanten för den stat där fartyget är registrerat (flaggstaten) genast underrättas om åtgärden och omständigheterna kring den. En sådan underrättelse ska, när det är möjligt, även lämnas till sjöfartsmyndigheten i samma stat.Om åtal väcks för ett brott mot bestämmelserna i denna lag eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag, och om brottet har begåtts på ett utländskt fartyg i Sveriges territorialhav eller ekonomiska zon, ska flaggstaten underrättas om åtalet på det sätt som anges i första stycket. Detta gäller också när gärningen kan leda till ansvar enligt brottsbalken eller miljöbalken.8 §8 § Senaste lydelse av tidigare 11 kap. 16 § 2001:1294. Om en förundersökning har inletts om brott mot en bestämmelse om förbud mot utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen, och om det skäligen kan befaras att brottet har begåtts på ett fartyg registrerat i en främmande stat, ska regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer pröva om den staten ska upplysas om överträdelsen och tillställas utredningen i syfte att lagföringen i stället ska ske där (flaggstatsrapport).Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om flaggstatsrapport vid otillåtna utsläpp av skadliga ämnen och om flaggstatsrapport i fråga om brott mot bestämmelserna i denna lag eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag. Detta gäller också när gärningen kan leda till ansvar enligt brottsbalken eller miljöbalken.Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)