Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:328

Publicerad den 29 maj 2019
Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Utfärdad den 23 maj 2019

Regeringen föreskriver1) att 10 och 13 a §§ avfallsförordningen (2011:927) ska ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) 2017/997.

2) I denna förordning avses med

2)

Senaste lydelse 2018:2003.

3) För att klassificera ett avfall bestäms den sexsiffriga avfallskod i bilaga 4 som bäst beskriver avfallet. Avfallskoderna är indelade i kapitel. Vid valet av avfallskod ska den som klassificerar avfallet

3)

Senaste lydelse 2015:727.

  1. bedöma om avfallet har någon farlig egenskap på det sätt som anges i 11 b §,

  2. identifiera den källa som gett upphov till avfallet och välja en lämplig avfallskod i kapitel 01–12 eller 17–20 som inte slutar på 99,

  3. om det inte går att hitta en lämplig kod enligt 2, välja lämplig avfallskod i kapitel 13–15 som inte slutar på 99,

  4. om det inte går att hitta en lämplig kod enligt 2 eller 3, välja en lämplig avfallskod i kapitel 16 som inte slutar på 99, eller

  5. om det inte går att hitta en lämplig kod enligt 2, 3 eller 4, välja den avfallskod i bilaga 4 som slutar på 99 och bäst beskriver avfallet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:328

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)