Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:575

Publicerad den 12 september 2019
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Utfärdad den 5 september 2019

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

1) Det som sägs i 13 § andra stycket och 14, 16 och 17 §§ om anmälan till och medgivande av den kommunala nämnden ska, i de fall försvarsinspektören för hälsa och miljö har tillsyn över inrättningen eller åtgärden, i stället gälla inspektören.

1)

Senaste lydelse 2017:793.

Föreskrifter enligt 17 § första stycket som kommunen har meddelat gäller inte för de inrättningar eller åtgärder som försvarsinspektören för hälsa och miljö har tillsyn över.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:575

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2019.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Susanne Gerland
(Miljödepartementet)