Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:1049

Publicerad den 3 december 2010
Förordning om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 7 d, 7 e och 9 b §§ smittskyddsförordningen (2004:255) ska ha följande lydelse.

1) Folkhälsomyndighetens förslag till ändringar av nationella vaccinationsprogram enligt 7 c § ska i tillämpliga delar innehålla en analys av

1)

Senaste lydelse 2015:159.

 1. sjukdomsbördan i samhället, i hälso- och sjukvården och för enskilda individer,

 2. vaccinationens förväntade påverkan på sjukdomsbördan och på sjukdomens epidemiologi,

 3. det antal doser som bedöms krävas för att uppnå önskad effekt,

 4. de målgrupper som ska erbjudas vaccination,

 5. vaccinets säkerhet,

 6. vaccinationens påverkan på verksamhet i regioner, kommuner och hos privata vårdgivare,

 7. vaccinets lämplighet att kombinera med övriga vacciner i de nationella vaccinationsprogrammen,

 8. allmänhetens möjlighet att acceptera vaccinet och dess påverkan på attityder till vaccinationer generellt,

 9. vilka andra tillgängliga, förebyggande åtgärder eller behandlingar som kan vidtas eller ges som alternativ till vaccination i ett nationellt vaccinationsprogram,

 10. vaccinationens samhällsekonomiska effekter och dess kostnader och intäkter i staten, kommunerna och regionerna,

 11. möjligheterna till uppföljning av vaccinationens effekter i de avseenden som anges i 1–10 samt statens beräknade kostnader för sådan uppföljning,

 12. behovet av informationsinsatser i förhållande till allmänheten och vårdgivare och kostnaden för dessa insatser, och

 13. medicinetiska och humanitära överväganden.

Samtliga faktorer ska redovisas utan inbördes rangordning.

2) Innan Folkhälsomyndigheten lämnar förslag till regeringen, ska Folkhälsomyndigheten höra Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, kommuner och regioner samt de andra myndigheter och organisationer som Folkhälsomyndigheten bestämmer.

2)

Senaste lydelse 2015:159.

3) Ett öppenvårdsapotek som har lämnat ut ett läkemedel som är kostnadsfritt enligt 7 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168) har rätt att få ersättning av den region som avses i 7 kap. 4 § samma lag med ett belopp som motsvarar försäljningspriset.

3)

Senaste lydelse 2016:856.

Ersättning ska betalas i efterhand. Ersättningen ska betalas till E-hälsomyndigheten som förmedlar den till öppenvårdsapoteket. I övrigt ska ersättning betalas på det sätt regionerna, E-hälsomyndigheten och öppenvårdsapoteket kommer överens om.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1049

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)