Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:1261 Publicerad den 11 december 2019Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedelUtfärdad den 28 november 2019Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2019/782. att 2 kap. 65 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel ska ha följande lydelse.2 kap.65 §65 § Senaste lydelse 2016:795. Statens jordbruksverk ska årligenberäkna de harmoniserade riskindikatorer som avses i artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG, med tillämpning av bilaga IV till direktivet i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2019/782,identifiera trender för användningen av vissa verksamma ämnen, ochidentifiera prioriteringar, såsom verksamma ämnen, grödor, regioner eller brukningsmetoder som kräver särskild uppmärksamhet eller god praxis som kan tjäna som exempel för att uppnå direktivets syfte att minska riskerna med bekämpningsmedel och för att uppmuntra utvecklingen och införandet av integrerat växtskydd och alternativa metoder för att minska beroendet av växtskyddsmedel.Jordbruksverket ska göra resultaten enligt första stycket tillgängliga för allmänheten och meddela kommissionen och övriga medlemsstater resultaten inom tjugo månader efter det berörda referensårets utgång.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.2. Bestämmelsen i 2 kap. 65 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om riskindikatorer för referensåret 2018.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINSusanne Gerland(Miljödepartementet)