Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:1263 Publicerad den 13 december 2019Lag om ändring i miljöbalkenUtfärdad den 28 november 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:22, bet. 2019/20:MJU5, rskr. 2019/20:58. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851. i fråga om miljöbalken dels att 15 kap. 1, 6 och 11 §§, 22 kap. 25 a och 25 c §§ och rubriken närmast före 15 kap. 11 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 9 kap. 7 a §, av följande lydelse.9 kap.7 a §7 a §En verksamhet för behandling av avfall som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats med stöd av kapitlet får tillåtas endast om det finns skäl att anta att den planerade behandlingen kommer att uppfylla kraven i 15 kap. 11 §.15 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2016:782. Med avfall avses i detta kapitel varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.Ett ämne eller föremål som uppkommit i en produktionsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet eller föremålet ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, omdet är säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta att användas,ämnet eller föremålet kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal i industriell praxis,ämnet eller föremålet har producerats som en integrerad del av produktionsprocessen, ochden användning som avses i 1 inte strider mot lag eller annan författning och inte leder till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa.Ett ämne eller föremål som har återvunnits och uppfyller krav i fråga om fortsatt användning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 39 eller 40 § upphör att vara avfall.6 §6 § Senaste lydelse 2016:782. I detta kapitel avses med återvinna avfall: att vidta en åtgärd som innebär att avfall kommer till nytta som ersättning för något annat material eller förbereder det för en sådan nytta eller en åtgärd som innebär att avfall förbereds för återanvändning, förbereda avfall för återanvändning: kontrollera, rengöra eller reparera något som är avfall så att det kan återanvändas utan ytterligare behandling, materialåtervinna avfall: upparbeta avfall till nya ämnen eller föremål som inte ska användas som bränsle eller fyllnadsmaterial, bortskaffa avfall: göra sig av med eller förbereda för att göra sig av med något som är avfall utan att återvinna det eller utan att lämna det till någon som samlar in eller transporterar bort det, och behandla avfall: återvinna eller bortskaffa avfall.Hantering av avfallSenaste lydelse 2016:782. 11 §11 § Senaste lydelse 2016:782. Den som hanterar avfall ska se till att hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön. Särskild hänsyn ska tas tillden risk som hanteringen kan innebära för skada på vatten, luft, mark, växter eller djur,de olägenheter som hanteringen kan innebära genom buller eller lukt, ochden negativa påverkan som hanteringen kan ha på sådana särskilt skyddade områden som avses i 7 kap., på andra områden av särskild betydelse för miljön eller på landskapet i övrigt.En bestämmelse om att producenter kan ges skyldighet att hantera avfall finns i 12 §. Bestämmelser om att kommuner har och kan ges skyldighet att hantera avfall finns i 20 och 22 §§.22 kap.25 a §25 a § Senaste lydelse 2016:782. En dom som omfattar tillstånd att behandla avfall ska dessutom alltid innehållauppgift om avfallstyper och mängder av avfall som får behandlas,uppgift om den behandlingsmetod som ska tillämpas på avfallet,de villkor som behövs i fråga om åtgärder för att övervaka och kontrollera att de skyldigheter som gäller för verksamheten uppfylls, ochde villkor som behövs i fråga om åtgärder för avslutande av verksamheten och efterbehandling.25 c §25 c § Senaste lydelse 2011:734. En dom som omfattar tillstånd att bedriva verksamhet med deponering av avfall ska dessutom alltid innehållauppgift om vilken av deponiklasserna farligt avfall, icke-farligt avfall eller inert avfall som tillståndet avser,de villkor som behövs i fråga om åtgärder före och under driften av deponin, ochde villkor som behövs i fråga om skyldighet att rapportera om avfallstyper och mängder av avfall som har deponerats.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINSusanne Gerland(Miljödepartementet)