Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:1309

Publicerad den 23 december 2019
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

dels att 25 d och 27 §§ ska ha följande lydelse,

dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2018:2005) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

  1) En anmälan som avser en sådan verksamhet med behandling av avfall som omfattas av 29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) ska utöver det som anges i 25 § innehålla

  1)

  Senaste lydelse 2018:2005.

 1. uppgifter om de typer och mängder av avfall som ska behandlas,

 2. uppgifter om de metoder för att behandla avfall som ska användas,

 3. förslag till skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med hänsyn till verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och andra omständigheter,

 4. förslag till åtgärder för övervakning och kontroll av verksamheten, och

 5. förslag till åtgärder som behövs i fråga om avslutning av verksamheten och efterbehandling.

2) När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett och om det behövs, ska den myndighet som handlägger ärendet i ett föreläggande till verksamhetsutövaren besluta om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 a § miljöbalken.

2)

Senaste lydelse 2018:2005.

  Om ärendet avser en sådan verksamhet med behandling av avfall som avses i 25 d § och verksamhetsutövaren inte föreläggs att ansöka om tillstånd, ska myndigheten förelägga om försiktighetsmått eller förbud. Ett föreläggande om försiktighetsmått ska innehålla uppgifter om de

 1. typer och mängder av avfall som får behandlas,

 2. metoder för att behandla avfall som får användas,

 3. tekniska krav och eventuella övriga krav som är relevanta för platsen ifråga,

 4. skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med hänsyn till verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och andra omständigheter,

 5. åtgärder som behövs för att övervaka och kontrollera verksamheten, och

 6. åtgärder som behövs ifråga om avslutning av verksamheten och efterbehandling.

Om myndigheten inte förelägger om försiktighetsmått eller förbud enligt andra stycket ska myndigheten underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

  2. En sådan verksamhet med behandling av avfall som omfattas av 29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) och som har anmälts enligt äldre bestämmelser ska ge in en ny anmälan som uppfyller kraven i 25 d § senast

 1. den 1 januari 2022, om verksamheten omfattas av 29 kap. 35, 37, 41 eller 43 § miljöprövningsförordningen (2013:251), och

 2. den 1 januari 2020 i andra fall.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1309

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND
Susanne Gerland
(Miljödepartementet)