Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:56

Publicerad den 2 mars 2020
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Utfärdad den 20 februari 2020

Regeringen föreskriver att 27 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

1) När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett och om det behövs, ska den myndighet som handlägger ärendet i ett föreläggande till verksamhetsutövaren besluta om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 a § miljöbalken.

1)

Senaste lydelse 2019:1309.

    Myndigheten ska förelägga om försiktighetsmått eller förbud om ärendet avser en sådan verksamhet som behandlar avfall som avses i 25 d § och verksamhetsutövaren inte föreläggs att ansöka om tillstånd. Ett föreläggande om försiktighetsmått ska innehålla uppgifter om de

  1. typer och mängder av avfall som får behandlas,

  2. metoder för att behandla avfall som får användas,

  3. tekniska krav och eventuella övriga krav som är relevanta för platsen ifråga,

  4. skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med hänsyn till verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och andra omständigheter,

  5. åtgärder som behövs för att övervaka och kontrollera verksamheten, och

  6. åtgärder som behövs ifråga om avslutning av verksamheten och efterbehandling.

Om myndigheten inte förelägger om försiktighetsmått eller förbud enligt första stycket, ska myndigheten underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte kommer att leda till någon åtgärd från myndighetens sida.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:56

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Susanne Gerland
(Miljödepartementet)