Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:211 Publicerad den 4 april 2020Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedelUtfärdad den 2 april 2020Regeringen föreskriver att det i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel ska införas en ny paragraf, 3 kap. 9 a §, av följande lydelse.3 kap.9 a §9 a §Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet besluta om dispens från kravet i 9 § att märkningen ska vara på svenska.Undantagen och dispensernaska vara nödvändiga på grund av fara för människors hälsa, djurs hälsa, djurs välfärd eller miljön,ska vara tidsbegränsade, ochfår endast avse biocidprodukter som tillhandahålls på marknaden för yrkesmässig användning.Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINSusanne Gerland(Miljödepartementet)