Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:242

Publicerad den 17 april 2020
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Utfärdad den 16 april 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 6 a6 c §§ smittskyddslagen (2004:168)2) ska upphöra att gälla.

1)

Prop. 2019/20:155, bet. 2019/20:SoU20, rskr. 2019/20:214.

2)

Senaste lydelse av

9 kap. 6 a § 2020:241

9 kap. 6 b § 2020:241

9 kap. 6 c § 2020:241.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:242

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

2. De upphävda 9 kap. 6 a och 6 b §§ gäller dock fortfarande för ärenden eller mål som har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)