Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:419

Publicerad den 4 juni 2020
Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Utfärdad den 28 maj 2020

Regeringen föreskriver att 3 kap. 5 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.

1) Havs- och vattenmyndigheten ska ge tillsynsvägledning i frågor om

1)

Senaste lydelse 2014:430.

  1. miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken inom sitt ansvarsområde,

  2. vattenskyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken,

  3. enskilda avlopp enligt 9 kap. miljöbalken,

  4. vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken, med undantag för frågor om markavvattning,

  5. dumpning enligt 15 kap. miljöbalken,

  6. fiske och vattenbruk, med undantag för frågor som omfattas av Kemikalieinspektionens vägledningsområde enligt 6 §,

  7. skydd av grundvatten, och

  8. invasiva främmande arter enligt 3 § 2 förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:419

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Susanne Gerland
(Miljödepartementet)