Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Denna lag upphör enligt Lag (2022:215) att gälla vid utgången av mars 2022.

Publicerad den 18 juni 2020
Utfärdad den 17 juni 2020

Lagens innehåll och syfte

I denna lag finns bestämmelser om tillfälliga smittskyddsåtgärder för att förhindra spridning på serveringsställen av det virus som orsakar covid-19.

Definition

Med serveringsställe avses i denna lag en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället.

Smittskyddsåtgärder

Den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning i serveringsställets lokaler och inom tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till. Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Första stycket gäller även vid entréer till sådana lokaler och områden, om den som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar över entréområdet.

SFS 2022:29

Tillsyn

Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet utövar tillsyn över att föreskrifter som har meddelats med stöd av 10 § följs.

Länsstyrelsen ska ge länets kommuner stöd, råd och vägledning.

SFS 2022:29

På begäran av sådan nämnd som avses i 4 § ska den som driver serveringsstället lämna de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Nämnden har rätt att få tillträde till sådana lokaler, områden och entréer som avses i 3 § för att utöva tillsynen.

Polismyndigheten ska på begäran lämna sådan nämnd som avses i 4 § den hjälp som behövs vid tillämpningen av 5 §.

En begäran enligt första stycket får göras endast om

  1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan vidtas utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

  2. det annars finns synnerliga skäl.

Förelägganden och förbud

Den nämnd som avses i 4 § får i sin tillsynsverksamhet besluta de förelägganden och förbud som behövs för tillsynen och för att de föreskrifter som har meddelats med stöd av 10 § ska följas.

Nämnden ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.

Beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte något annat anges i beslutet.

SFS 2022:29

Beslut enligt 7 § första stycket får förenas med vite.

Överklagande

Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Bemyndiganden

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2021-0007

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som driver ett serveringsställe ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på

  1. begränsning av antalet besökare,

  2. minsta avstånd mellan besökare,

  3. begränsning av öppettider, eller

  4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

Föreskrifter som meddelas med stöd av första stycket får inskränkas till att gälla inom ett visst geografiskt område.

SFS 2022:29

Föreskrifter enligt 10 § får meddelas endast om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Föreskrifterna får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa.

Föreskrifterna bör utformas med beaktande av risken för smittspridning i olika typer av verksamheter och förutsättningarna för att i dessa verksamheter vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

SFS 2022:29

SFS 2022:29

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:526
  1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2020.

  2. Lagen ska fortsätta att gälla till utgången av maj. 2022.

  3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden eller mål som har inletts före upphävandet.

SFS 2020:1192

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2021.

SFS 2021:7

Denna lag träder i kraft d. 10 jan. 2021.

SFS 2021:325

Denna lag träder i kraft d. 31 maj 2021.

SFS 2021:860

Denna lag träder i kraft d. 30 sept. 2021.

SFS 2022:29

Denna lag träder i kraft d. 31 jan. 2022.

SFS 2022:215

(Publicerad d. 25 mars 2022)