Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:528

Publicerad den 18 juni 2020
Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Utfärdad den 17 juni 2020

Regeringen föreskriver i fråga om miljöprövningsförordningen (2013:251)1)

1)

Förordningen omtryckt 2016:1188.

dels att nuvarande 1 kap. 5 § ska betecknas 1 kap. 4 a §,

dels att 1 kap. 4, den nya 4 a, 11 och 13 §§ och 8 kap. 8 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 1 kap. 5–5 d §§ och 8 kap. 10 a §, och närmast före 1 kap. 5 och 5 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

För ändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det också tillstånd, om

 1. ändringen i sig innebär en sådan verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt 2–32 kap., eller

 2. ändringen i sig eller tillsammans med tidigare ändringar innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma.

I 104 § förordningen (2013:253) om förbränning av avfall finns en bestämmelse om att det krävs tillstånd för att övergå från förbränning av enbart icke-farligt avfall till förbränning av farligt avfall.

I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns bestämmelser om tillståndsplikt

 1. på grund av hantering av farliga ämnen i 5 §,

 2. för avloppsanordningar i 13 § första och fjärde styckena,

 3. för värmepumpsanläggningar i 17 § första stycket andra meningen, och

 4. för att hålla vissa djur i 39 §.

Undantag från tillståndsplikt

Trots 4 § krävs det inte tillstånd till en ändring av en tillståndspliktig verksamhet om ändringen endast avser lagring av timmer eller annat virke som inte sker på eller nära en vattentäkt, om lagringen behövs med anledning av en storm eller orkan och virket hålls väl avgränsat från annat virke.

Tillfälliga undantag från tillståndsplikt

Trots 4 § krävs det inte tillstånd till en brådskande ändring av en tillståndspliktig verksamhet som behövs på grund av spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19, om ändringen avser

 1. produktion av sjukvårdsmaterial, medicinsk utrustning eller andra produkter som behövs för att minska smittspridningen, eller

 2. krematorieverksamhet som har kvicksilverrening med aktivt kol.

En ändring enligt första stycket får inte medföra att en verksamhet, som inte är en industriutsläppsverksamhet enligt 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250), efter ändringen omfattas av en verksamhetskod som är markerad med -i.

Trots 4 § krävs det inte tillstånd till en ändring av en verksamhet enligt 3 kap. 1 § om ändringen behövs och

 1. behovet är brådskande till följd av att förutsättningarna för att driva verksamheten har förändrats på grund av spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19, och

 2. ändringen i sig inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

I 5 kap. 4 § miljöbalken finns det bestämmelser om att en myndighet eller kommun i vissa fall inte får tillåta att en verksamhet som kan påverka vattenmiljön ändras.

Trots 4 § krävs inte tillstånd till en ändring av en tillståndspliktig verksamhet enligt 8 kap. 8 § om

 1. ändringen är brådskande och behövs till följd av att efterfrågan på timmer och annat virke har minskat på grund av spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19, och

 2. lagringen inte sker på eller nära en vattentäkt.

I 5 kap. 4 § miljöbalken finns det bestämmelser om att en myndighet eller kommun i vissa fall inte får tillåta att en verksamhet som kan påverka vattenmiljön ändras.

En ändring ska vara tidsbegränsad, som längst till och med

 1. den 30 juni 2021 i fråga om 5 a §,

 2. den 31 december 2020 i fråga om 5 b §, och

 3. den 31 mars 2021 i fråga om 5 c §.

Anmälningsplikten gäller även ändringar av en verksamhet

 1. som avses i 3 § eller som omfattas av ett sådant tillstånd utan att vara tillståndspliktig, om ändringen inte är tillståndspliktig enligt 4 §,

 2. om ändringen undantas från tillståndsplikt enligt 5–5 c §§, eller

 3. som avses i 10 §, om ändringen har betydelse från störningssynpunkt.

Bestämmelser om anmälningar finns i 22, 2427 b och 46 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.70 gäller för anläggning för lagring av

 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3

  fub) på land med begjutning av vatten, eller

 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3

  fub) i vatten.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 § eller 10 a §.

  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.100 gäller för anläggning för lagring av timmer som inte sker på eller nära vattentäkt, om lagringen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, lagringen är brådskande och behövs till följd av att efterfrågan har minskat på grund av spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och lagringen omfattar

 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3

  fub) på land med begjutning av vatten, eller

 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3

  fub) i vatten.

Lagringen ska avse en tidsbegränsad period, som längst till och med den 31 mars 2021.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:528

1. Denna förordning träder i kraft den 25 juni 2020.

2. Bestämmelserna i 5 a-5 c §§ och 8 kap. 10 a § tillämpas även på anmälningar som gjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Susanne Gerland
(Miljödepartementet)