Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:529

Publicerad den 18 juni 2020
Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Utfärdad den 17 juni 2020

Regeringen föreskriver i fråga om miljöprövningsförordningen (2013:251)1)

1)

Förordningen omtryckt 2016:1188.

dels att 1 kap. 5 a–5 d §§ och 8 kap. 10 a § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 1 kap. 5 a § ska utgå,

dels att 1 kap. 11 och 13 §§ och 8 kap. 8 § ska ha följande lydelse.

2) Anmälningsplikten gäller även ändringar av en verksamhet

2)

Senaste lydelse 2020:528.

  1. som avses i 3 § eller som omfattas av ett sådant tillstånd utan att vara tillståndspliktig, om ändringen inte är tillståndspliktig enligt 4 §,

  2. om ändringen undantas från tillståndsplikt enligt 5 §, eller

  3. som avses i 10 §, om ändringen har betydelse från störningssynpunkt.

3) Bestämmelser om anmälningar finns i 22, 2427 och 46 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

3)

Senaste lydelse 2020:528.

4) Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.70 gäller för anläggning för lagring av

4)

Senaste lydelse 2020:528.

  1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3

    fub) på land med begjutning av vatten, eller

  2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3

    fub) i vatten.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:529

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Susanne Gerland
(Miljödepartementet)