Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:531

Publicerad den 18 juni 2020
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Utfärdad den 17 juni 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

dels att 25 g–25 j och 27 b §§ ska upphöra att gälla,

dels att 26 a § ska ha följande lydelse.

    1) I fråga om en verksamhet eller åtgärd som anges i 25 § 2 ska den myndighet som handlägger anmälan

    1)

    Senaste lydelse 2020:530.

  1. pröva om verksamheten eller åtgärden behöver tillståndsprövas,

  2. vid prövningen ta hänsyn till de omständigheter som anges i 1013 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966), och

  3. förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd, om myndigheten finner att verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:531

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Susanne Gerland
(Miljödepartementet)