Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:642

Publicerad den 27 juni 2020
Förordning om ändring i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön
Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 5 kap. 6 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön ska ha följande lydelse.

1) Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4 och 13–18 §§ miljötillsynsförordningen.

1)

Senaste lydelse 2011:37.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:642

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)