Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:684 Publicerad den 30 juni 2020Lag om ändring i miljöbalkenUtfärdad den 25 juni 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:157, bet. 2019/20:FöU10, rskr. 2019/20:308. föreskrivs att det i miljöbalken ska införas två nya paragrafer, 10 kap. 3 a och 3 b §§, och närmast före 10 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.10 kap. Statens ansvar i fråga om vissa kärntekniska verksamheter3 a §3 a §Staten är ensam ansvarig för det avhjälpande som ska ske enligt bestämmelserna i detta kapitel i fråga om sådana slutligt förslutna geologiska slutförvar som avses i 5 j § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.3 b §3 b §Den myndighet som regeringen bestämmer ska vidta de åtgärder som behövs för att fullgöra statens skyldigheter enligt 3 a §.Denna lag träder i kraft den 1 november 2020.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINLinnéa Klefbäck(Miljödepartementet)