Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:689 Publicerad den 1 juli 2020Förordning om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.Utfärdad den 25 juni 2020Regeringen föreskriver att 1, 2, 21, 23 och 27 §§ förordningen (2007:19) om PCB m.m. ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2011:1003. Denna förordning innehåller bestämmelser om kontroll över förekomsten och hanteringen av PCB-produkter samt om inventering, avlägsnande och bortskaffande av PCB-produkter och varor eller utrustning som innehåller eller har förorenats med PCB-produkter.För PCB-varor som är avfall finns det bestämmelser i avfallsförordningen (2020:614) och förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.2 §2 § Senaste lydelse 2011:44. Bestämmelserna i denna förordning gäller endast om motsvarande bestämmelser inte redan följer avEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar,Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den 17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier, ellerEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall.21 §21 § Senaste lydelse 2011:1003. Den som har en PCB-vara som är avfall ska genast överlämna den för bortskaffande enligt avfallsförordningen (2020:614).Vid bortskaffande av en PCB-vara får endast de bortskaffningsförfaranden tillämpas som i bilaga 2 till avfallsförordningen betecknas D 9 eller D 10.Bestämmelser om förbränning finns i förordningen (2002:1060) om avfallsförbränning. Det som är föreskrivet där om PCB ska också tillämpas i fråga om PCB-produkter. Andra bortskaffningsförfaranden får tillämpas endast om de i jämförelse med förbränning har likvärdiga miljömässiga säkerhetskrav och följer kvalificerade tekniska krav med bästa möjliga teknik.23 §23 § Senaste lydelse 2011:1003. Den som bortskaffar PCB-varor ska föra ett register över de PCB-varor som bortskaffas. Av registret ska varornas mängd, ursprung, art och innehåll av PCB-produkt framgå. Registret ska vara tillgängligt för allmänheten.Den som bortskaffar PCB-varor ska utfärda ett mottagningsbevis för de PCB-varor som tas emot för bortskaffande. Av beviset ska de mottagna varornas mängd, art och innehåll av PCB-produkt framgå. Beviset ska lämnas till den som överlämnat varorna för bortskaffande.Första och andra styckena gäller inte om motsvarande förpliktelser följer av avfallsförordningen (2020:614) eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av den förordningen eller motsvarande äldre föreskrifter.27 §27 § Senaste lydelse 2011:44. Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4 och 29–32 §§ miljötillsynsförordningen.Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINLinnéa Klefbäck(Miljödepartementet)