Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:691

Publicerad den 1 juli 2020
Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 §, 21 kap. 1 § och 29 kap. 2 § miljöprövningsförordningen (2013:251)1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2016:1188.

Med tillsynsmyndigheten avses i denna förordning den som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar tillsyn över verksamheten eller åtgärden.

Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614).

Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel detsamma som i avfallsförordningen (2020:614).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:691

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)