Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:693

Publicerad den 1 juli 2020
Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 1 kap. 4 och 6 §§, 2 kap. 58 § och 3 kap. 19 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel ska ha följande lydelse.

4 §

1) I denna förordning avses med

1)

Senaste lydelse 2016:795.

  • distributör: grossist, detaljhandlare, säljare, leverantör eller annan fysisk eller juridisk person som tillhandahåller ett växtskyddsmedel på marknaden,

  • kemiskt växtskyddsmedel: kemisk produkt som är ett växtskyddsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009,

  • kommunal nämnd: nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet,

  • tillhandahålla på marknaden: att yrkesmässigt mot betalning eller gratis leverera för distribution eller användning, om leveransen inte enbart avser transport för någon annans räkning,

  • tillsynsmyndighet: statlig myndighet eller kommunal nämnd som utövar tillsyn enligt miljötillsynsförordningen (2011:13),

  • utbildningsbevis: bevis som styrker tillräckliga kunskaper i de ämnen som ingår i en kursplan enligt denna förordning,

  • utrustning som används för spridning av växtskyddsmedel: apparat som är särskilt avsedd för spridning av växtskyddsmedel, inklusive munstycken, manometrar, filter, silar, anordningar för tankrengöring och andra tillbehör som är nödvändiga för att apparaten ska fungera effektivt, och

  • vägområde: mark eller utrymme som har tagits i anspråk för en väg, driften av en väg eller användningen av en väg.

6 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 19–21, 25 och 29–32 §§ miljötillsynsförordningen.

58 §

När ett växtskyddsmedel inte används ska det lagras och i övrigt hanteras på ett sätt som inte innebär någon risk för skada på människors hälsa eller miljön. Det gäller även när växtskyddsmedel späds ut och blandas före spridning samt när utrustning som använts vid spridning rengörs.

Bestämmelser om hantering av avfall finns i 15 kap. miljöbalken och i avfallsförordningen (2020:614).

19 §

När en biocidprodukt inte används ska den lagras och i övrigt hanteras på ett sätt som inte innebär någon risk för människors hälsa eller miljön.

Bestämmelser om hantering av avfall finns i 15 kap. miljöbalken och i avfallsförordningen (2020:614).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:693

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)