Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:696

Publicerad den 1 juli 2020
Förordning om ändring i förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar
Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar ska ha följande lydelse.

I denna förordning avses med medelstor förbränningsanläggning

  1. en förbränningsanläggning där anläggningseffekten är 1 megawatt eller högre men högst 50 megawatt, eller

  2. två eller flera nya förbränningsanläggningar som var för sig har en anläggningseffekt som är 1 megawatt eller högre och vars anläggningseffekter ska räknas samman, om anläggningarna

    a) är konstruerade så att rökgaser från dem släpps ut genom en gemensam skorsten, eller

    b) är installerade så att det med hänsyn till de tekniska och ekonomiska förutsättningarna skulle vara möjligt att släppa ut rökgaser från dem genom en gemensam skorsten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:696

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)