Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:701 Publicerad den 1 juli 2020Förordning om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterierUtfärdad den 25 juni 2020Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/849. att 5, 10, 22, 29 och 30 §§ förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2011:1006. I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614).10 §10 § Senaste lydelse 2016:806. Bestämmelser om att kommuner ska ansvara för att transportera och behandla avfall finns i 15 kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken. Detta ansvar inskränks av bestämmelserna i denna förordning endast i fråga om avfall som med stöd av förordningen lämnas till en ansvarig producent eller till ett insamlingssystem som avses i 16 §.22 §22 § Senaste lydelse 2013:61. En producent ska informera dem som använder batterier omde potentiella effekterna på människors hälsa och miljön till följd av de ämnen som förekommer i batterier,innebörden av den märkning som avses i bilagan,skyldigheten att enligt avfallsförordningen (2020:614) sortera avfall som utgörs av batterier och om hur sorteringen ska gå till,de insamlingssystem som användarna har tillgång till, ochhur användarna kan bidra till återvinningen av batterier.Informationen ska vara uttömmande och lämnas på ett sådant sätt att den når dem som kan antas vilja lämna batterier till producenten eller till ett insamlingssystem.29 §29 §Naturvårdsverket ska fullgöra de uppgifter i fråga om rapportering till Europeiska kommissionen som framgår av artiklarna 10 och 12 i batteridirektivet.30 §30 § Senaste lydelse 2011:56. Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4, 24, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINLinnéa Klefbäck(Miljödepartementet)