Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:703

Publicerad den 1 juli 2020
Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver1) i fråga om förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/849.

dels att 2–4, 8, 9, 11, 12, 15, 21 a, 24, 30, 36, 56, 63, 65, 71 och 74 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 29 § ska lyda ”Ombud i ett annat EES-land”,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 61 a och 61 b §§, och närmast före 61 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2) Denna förordning är meddelad med stöd av

2)

Senaste lydelse 2016:815.

 • 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 40–44, 57 och 58 §§,

 • 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 37–39, 61, 62 och 66–67 a §§,

 • 15 kap. 14 § miljöbalken i fråga om 29, 31 och 40–44 §§,

 • 15 kap. 15 § miljöbalken i fråga om 45, 46, 49, 50, 52, 53, 56, 69 och 70 §§,

 • 15 kap. 31 § miljöbalken i fråga om 61 a, 61 b och 63 §§,

 • 15 kap. 39 § miljöbalken i fråga om 60 och 68 §§,

 • 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 29, 31–35, 37–44, 57, 58 och 76 §§,

 • 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 79 §, och

 • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3) Bestämmelser om skyldigheter för den som innehar avfall finns i 15 kap. 11, 24, 26 och 27 §§ miljöbalken samt i 3 kap. 212 §§, 4 kap. 2, 4, 6 och 1015 §§, 5 kap. 1015 §§ och 7 kap. 29 §§ avfallsförordningen (2020:614) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall.

3)

Senaste lydelse 2016:815.

4) Bestämmelser om att kommunen ska ansvara för att transportera och behandla avfall finns i 15 kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken. Detta ansvar inskränks av denna förordning endast i fråga om avfall som med stöd av förordningen har lämnats till någon som enligt förordningen har skyldighet att ta emot avfallet.

4)

Senaste lydelse 2016:815.

5) I denna förordning avses med att

5)

Senaste lydelse 2020:24.

 • vara etablerad i Sverige: att ha hemvist eller säte i Sverige och bedriva en yrkesmässig verksamhet här,

 • göra en elutrustning tillgänglig: att yrkesmässigt tillhandahålla en elutrustning, mot betalning eller gratis, för vidare distribution eller användning, om tillhandahållandet inte enbart avser att transportera utrustningen för någon annans räkning,

 • släppa ut en elutrustning på den svenska marknaden: att för första gången i Sverige göra en elutrustning tillgänglig för någon annan,

 • släppa ut en elutrustning på unionsmarknaden: att för första gången göra en elutrustning tillgänglig för någon annan inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och

 • sälja på distans: att yrkesmässigt ingå avtal om försäljning genom kommunikation som uteslutande sker på distans.

Med producent avses i denna förordning den som

 1. är etablerad i Sverige och i eget namn eller under eget varumärke har tillverkat eller har låtit tillverka eller utforma en elutrustning och gör den tillgänglig på den svenska marknaden,

 2. är etablerad i Sverige och i eget namn eller under eget varumärke säljer en elutrustning på den svenska marknaden som har tillverkats av någon annan, om det för elutrustningen inte finns en producent enligt 1 vars varumärke förekommer på elutrustningen,

 3. är etablerad i Sverige och släpper ut en elutrustning från ett annat land på den svenska marknaden, eller

 4. säljer en elutrustning på distans direkt till en användare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där säljaren inte är etablerad.

Med producent avses inte den som endast finansierar ett tillgängliggörande av en elutrustning, oavsett om tillgängliggörandet innebär att äganderätten överförs eller kan komma att överföras.

I denna förordning avses med

6) Med avfall, avfallsförebyggande åtgärder, återanvändning, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, behandla avfall och samla in avfall avses detsamma som i 15 kap. miljöbalken.

6)

Senaste lydelse 2018:2007.

Med samla in separat avses i denna förordning detsamma som i 1 kap. 6 § avfallsförordningen (2020:614).

7) Med insamlingssystem avses i denna förordning yrkesmässig insamling av konsumentelavfall.

7)

Senaste lydelse 2018:2007.

8) Denna förordning gäller inte

8)

Senaste lydelse 2014:1078.

 1. glödlampor,

 2. vapen, ammunition och krigsmateriel som är avsedda att användas för specifika militära ändamål eller annan elutrustning som är nödvändig för att skydda väsentliga säkerhetsintressen i Sverige eller något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

 3. elutrustning som är avsedd att skickas ut i rymden,

 4. storskaliga stationära industriverktyg,

 5. storskaliga fasta installationer,

 6. transportmedel för personer eller varor,

 7. mobila maskiner som endast är avsedda för yrkesmässig användning,

 8. elutrustning som har utformats för att enbart användas för forsknings- och utvecklingsändamål och som endast görs tillgänglig för företag,

 9. medicintekniska produkter som förväntas bli smittförande innan de blir avfall,

 10. medicintekniska produkter avsedda för in vitro-diagnostik eller tillbehör i den mening som avses i artikel 1.2 b respektive c i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2011/100/EU, och som förväntas bli smittförande innan de blir avfall,

 11. aktiva medicintekniska produkter för implantation i den mening som avses i artikel 1.2 c i rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/47/EG,

 12. piporglar installerade i kyrkor, eller

 13. elutrustning som är särskilt tillverkad för att ingå i och är installerad som en del av en annan elutrustning som inte omfattas av denna förordning, om den installerade utrustningen kan fylla sin avsedda funktion endast som en del av den andra elutrustningen.

Elutrustning som ingår i en storskalig fast installation omfattas av undantaget i första stycket 5 endast om elutrustningen är särskilt tillverkad för att ingå i och installerad som en del av installationen.

I fråga om elektriska tvåhjuliga fordon gäller undantaget i första stycket 6 endast typgodkända sådana fordon.

9) Bestämmelserna i 25–28 §§ anger mål för återvinning. För att beräkna om återvinningsmålen nås ska vikten i kilogram av det elavfall som under ett kalenderår har tagits emot av någon för att återvinnas, materialåtervinnas eller förberedas för återanvändning (återvinningsmängd) divideras med vikten i kilogram av det elavfall som under samma kalenderår har samlats in separat (insamlad mängd).

9)

Senaste lydelse 2020:24.

Återvinningsmängden får endast omfatta avfall som har behandlats enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614) eller 47 § 9 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Insamlad mängd är den mängd elavfall som kvarstår för återvinning efter sortering, lagring och annan förberedande verksamhet.

Vid beräkningen får elavfall som har transporterats till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) anses återvunnet endast om det i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 1013/2006 och förordning (EG) nr 1418/2007 har visats att avfallet har behandlats under villkor som motsvarar kraven i direktiv 2012/19/EU.

En producent som inte är etablerad i Sverige men är etablerad i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) får utse en producentrepresentant här om producenten enligt bestämmelser som genomför direktiv 2012/19/EU i det landet där producenten är etablerad ska fullgöra ett sådant producentansvar som avses i direktivet.

Naturvårdsverket ska

 1. se till att det är möjligt att göra en anmälan enligt 32 eller 33 § via internet, och

 2. på sin webbplats länka till de webbplatser i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där producenter och sådana ombud som avses i 29 § kan anmäla sig eller få information om hur de kan anmäla sig.

10) Den som driver ett insamlingssystem ska

10)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

 1. fortlöpande se till att systemet uppfyller kraven i 46 §,

 2. snarast underrätta Naturvårdsverket om sådana förändringar av hur systemet organiseras eller drivs som kan påverka bedömningen av systemets lämplighet och täckningsgrad,

 3. snarast underrätta Naturvårdsverket om vad som kommer fram vid samråd med kommunen enligt 69 §, och

 4. lämna de uppgifter till kommunen som kommunen behöver för att uppfylla kraven i 68 §.

Insamlingssystemens rapporteringsskyldighet

Den som driver ett insamlingssystem ska senast den 31 mars varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om

 1. vikten på det konsumentelavfall som under det närmast föregående kalenderåret har samlats in,

 2. vikten på det insamlade konsumentelavfallet som har lämnats för att behandlas i Sverige,

 3. vikten på det insamlade konsumentelavfallet som har transporterats till ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och

 4. i fråga om konsumentelavfall som har transporterats till ett land utanför EES, vikten på avfallet som i det andra landet har behandlats under villkor som är likvärdiga med kraven i förordningarna (EG) nr 1013/2006 och (EG) nr 1418/2007.

Uppgifter om avfallets vikt enligt första stycket 1–4 ska specificeras i de kategorier av utrustning som avfallet utgörs av enligt 21 § och hur mycket som har

 1. förberetts för att återanvändas,

 2. materialåtervunnits,

 3. återvunnits på annat sätt, eller

 4. bortskaffats.

Uppgifter enligt första stycket 1 ska specificeras i vikten på det avfall som har samlats in i respektive kommun.

Den som driver ett insamlingssystem ska senast den 31 mars varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om vilka producenter och producentrepresentanter som avtal har ingåtts med om ett sådant åtagande om att ta hand om elutrustning som avses i 40 §.

En producent ska se till att Naturvårdsverket senast den 31 mars varje år får uppgifter i fråga om annat elavfall än konsumentelavfall som motsvarar de som anges i 61 a § första och andra stycket.

Naturvårdsverket ska i ett register årsvis sammanställa information om vikten på

 1. den elutrustning som har släppts ut på den svenska marknaden,

 2. det elavfall som har samlats in i Sverige,

 3. det elavfall som har transporterats till ett annat land för att behandlas,

 4. det elavfall som har lämnats för återvinning, och

 5. det elavfall som i Sverige har förberetts för återanvändning, materialåtervunnits, återvunnits på annat sätt eller bortskaffats.

Om information enligt första stycket 1–5 saknas, ska Naturvårdsverket grunda uppgifterna på bedömningar som myndigheten ska dokumentera. I sammanställningen ska Naturvårdsverket ange vilka uppgifter som grundar sig på sådana bedömningar.

Uppgifterna i första stycket ska specificeras i de kategorier av utrustning som anges i 21 §.

Naturvårdsverket ska rapportera till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 16 i direktiv 2012/19/EU.

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljö-tillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken och i 2 kap. 4, 24, 29–31 §§ miljötillsynsförordningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:703

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

2. Bestämmelsen i 61 a § tredje stycket tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser kalenderåret 2021.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)