Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:709 Publicerad den 2 juli 2020Förordning om ändring i förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapperUtfärdad den 25 juni 2020Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper dels att 3, 4, 26, 34 och 40 §§ ska ha följande lydelse, dels att punkterna 3, 4 och 6–11 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse.3 §3 §Bestämmelser om att kommunen ska ansvara för att transportera och behandla avfall finns i 15 kap. 20 och 20 a § miljöbalken. Detta ansvar inskränks av denna förordning endast i fråga om avfall som lämnas till någon som med stöd av denna förordning får samla in avfallet.4 §4 §Bestämmelser om skyldighet att sortera ut returpapper från annat avfall och var man ska lämna returpapperet finns i 3 kap. 3 § avfallsförordningen (2020:614).En bestämmelse om skyldighet för den som äger en bostadsfastighet att underlätta insamling av returpapper finns i 3 kap. 4 § avfallsförordningen.26 §26 §Den som driver ett insamlingssystem skafortlöpande se till att systemet uppfyller kraven i denna förordning,snarast underrätta Naturvårdsverket om sådana förändringar i systemet som kan påverka bedömningen av hur systemet uppfyller kraven i denna förordning,snarast underrätta Naturvårdsverket om vad som kommer fram vid samråd enligt 28 och 29 §§, ochlämna de uppgifter till kommunen som kommunen behöver för att uppfylla kraven i 34 § denna förordning och i 9 kap. 5 § avfallsförordningen (2020:614).34 §34 §Kommunen ska informera hushåll omskyldigheten enligt 3 kap. 3 § avfallsförordningen (2020:614) att sortera ut returpapper från annat avfall,hur sorteringen ska gå till,tillgängliga insamlingssystem,hur hushållen kan bidra till ökad materialåtervinning, ochde återvinningsresultat som sorteringen bidrar till.Kommunen ska ge den som driver ett insamlingssystem möjlighet att lämna synpunkter på informationens utformning.40 §40 §Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4, 24, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.3. Bestämmelsen i 11 § tillämpas första gången i fråga om tidningar och tidningspapper som tillverkas eller förs in till Sverige efter utgången av december 2021.4. Bestämmelserna i 12–16, 24–26, 28, 29, 31 §§, 32 § 1 a och 2, 38 och 39 §§ tillämpas första gången i fråga om insamlingssystem som avses att drivas efter utgången av december 2021.6. Bestämmelsen i 30 § tillämpas första gången i fråga om returpapper som samlas in efter utgången av december 2021.7. Bestämmelserna i 34 och 35 §§ tillämpas första gången i fråga om information som ges efter utgången av december 2021.8. Bestämmelserna i 33 och 36 §§ tillämpas första gången i fråga om uppgifter som lämnas efter utgången av december 2021.9. Bestämmelserna i 27 §, 32 § 1 b och 37 § tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser kalenderåret 2022.10. Bestämmelserna i 4–6 c och 10 §§ i den upphävda förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper gäller fortfarande returpapper som uppkommer eller samlas in före utgången av december 2021. Vid tillämpning av dessa bestämmelser ska den som yrkesmässigt för distribution inom Sverige tillverkar eller till Sverige för in sådant papper som tidningar trycks på, trycker eller låter trycka tidningar eller till Sverige för in tidningar anses vara producent.11. Bestämmelsen i 7 § i den upphävda förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper gäller fortfarande för uppgifter som avser kalenderåren fram till och med 2021. Vid tillämpning av denna bestämmelse ska den som yrkesmässigt för distribution inom Sverige tillverkar eller till Sverige för in sådant papper som tidningar trycks på, trycker eller låter trycka tidningar eller till Sverige för in tidningar anses vara producent.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINLinnéa Klefbäck(Miljödepartementet)