Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2020-1173

Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser

Publicerad den 11 december 2020
Utfärdad den 3 december 2020

Lagens syfte och innehåll

Denna lag syftar till att främja kostnadseffektiva och ekonomiskt effektiva minskningar av utsläppen av växthusgaser.

Lagen kompletterar

 • EU-förordningar som har antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2023/959 (utsläppshandelsdirektivet), och

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 av den 29 april 2015 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG (EU:s MRV-förordning) och EU-förordningar som har antagits med stöd av den förordningen.

SFS 2023:695

Ordförklaringar

I denna lag avses med

 • utsläpp av växthusgaser:

  1. frigörande av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten från en eller flera källor belägna inom en anläggning,

  2. frigörande av koldioxid från ett luftfartyg i en flygverksamhet, eller

  3. frigörande av koldioxid, metan eller dikväveoxid från ett fartyg i en sjötransportverksamhet,

 • ton koldioxidekvivalenter: ett ton koldioxid eller den mängd dikväveoxid, metan, eller perfluorkolväten som medför en lika stor klimatpåverkan som utsläpp av ett ton koldioxid,

 • utsläppsrätt: en rätt att släppa ut ett ton koldioxidekvivalenter under en fastställd period i enlighet med denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,

 • reduktionsenhet: ett instrument som får användas för att kompensera utsläpp av växthusgaser från flygverksamhet i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag, och

 • icke-koldioxideffekter: klimatpåverkan från utsläpp av kväveoxider, sotpartiklar eller oxiderade svavelföreningar som uppstår genom förbränning av bränsle i ett luftfartyg, och klimatpåverkan av vattenånga, inklusive kondensstrimmor som uppstår från sådan förbränning.

SFS 2023:695

Med anläggning avses i denna lag en fast teknisk enhet där det bedrivs en eller flera verksamheter, liksom all annan därmed direkt förknippad verksamhet som är tekniskt knuten till de verksamheter som bedrivs på platsen och som kan påverka utsläpp och föroreningar.

Rättsfall:

Ang. begreppet anläggning, se C‑617/19 Granarolo (överlåtelse av en kraftvärmeenhet av ägaren till en fabrik).

SFS 2023:695

Med flygverksamhet avses i denna lag en eller flera flygningar med luftfartyg som ger upphov till utsläpp av växthusgaser och som

 1. avgår från eller ankommer till en flygplats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i ett sådant annat tredjeland med vilket Europeiska unionen har ett avtal om ömsesidigt erkännande av utsläppsrätter enligt artikel 25 i utsläppshandelsdirektivet, eller

 2. utförs mellan flygplatser i två olika tredjeländer.

SFS 2023:695

Med sjötransportverksamhet avses i denna lag sådan transportverksamhet med fartyg till sjöss och i hamn som ger upphov till utsläpp av växthusgaser och som omfattas av artikel 2 i EU:s MRV-förordning.

SFS 2023:695

Med verksamhetsutövare avses i denna lag varje fysisk eller juridisk person som

 1. i fråga om en anläggning eller en flygverksamhet

  1. driver verksamheten eller innehar anläggningen eller på annat sätt har rätt att fatta avgörande ekonomiska beslut om verksamhetens eller anläggningens tekniska drift, eller

  2. äger ett luftfartyg som ingår i flygverksamheten, om den som driver flygverksamheten inte kan identifieras,

 2. i fråga om en sjötransportverksamhet

  1. äger ett fartyg som ingår i sjötransportverksamheten, eller

  2. har tagit över fartygsägarens ansvar för fartygets drift och har gått med på att överta de skyldigheter som följer av bestämmelserna i bilaga I i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336/2006 av den 15 februari 2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051/95.

SFS 2023:695

I denna lag avses med

 • utsläppsrapport: en sådan skriftlig rapport som avses i

  1. artikel 68 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 av den 19 december 2018 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 (övervaknings- och rapporteringsförordningen), eller

  2. artiklarna 11 och 11 a i EU:s MRV-förordning,

 • övervakningsplan: en sådan skriftlig redogörelse som avses i

  1. artikel 12 i övervaknings- och rapporteringsförordningen, eller

  2. artikel 6 i EU:s MRV-förordning, och

 • rapport om verksamhetsnivå: en sådan skriftlig rapport som avses i artikel 3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1842 av den 31 oktober 2019 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller ytterligare åtgärder i samband med justeringar av gratis tilldelning av utsläppsrätter på grund av förändringar av verksamhetsnivå.

SFS 2023:695

Tillstånd

Regeringen får meddela föreskrifter om att det för en anläggning ska krävas tillstånd till utsläpp av växthusgaser och vad en ansökan om tillstånd ska innehålla.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en verksamhetsutövare vars verksamhet inte längre omfattas av tillståndsplikt ska kunna behålla tillståndet.

SFS 2023:695

Frågor om tillstånd till utsläpp av växthusgaser prövas av en tillståndsmyndighet efter ansökan av verksamhetsutövaren.

Den myndighet som regeringen bestämmer är tillståndsmyndighet.

SFS 2023:695

Tillståndsmyndigheten får återkalla ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser, om

 1. verksamhetsutövaren inte har följt ett tillståndsvillkor och avvikelsen är av allvarlig art,

 2. verksamhetsutövaren allvarligt åsidosätter det som är föreskrivet om rapportering eller överlämnande av utsläppsrätter,

 3. de tillstånd som behövs enligt miljöbalken eller äldre miljölagstiftning saknas,

 4. tillståndet ersätts med ett nytt tillstånd, eller

 5. verksamheten inte kräver tillstånd till utsläpp av växthusgaser, och tillståndsmyndigheten inte har beslutat att verksamhetsutövaren får behålla tillståndet enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 § andra stycket.

SFS 2023:695

Om det behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser till följd av medlemskapet i Europeiska unionen, får tillståndsmyndigheten återkalla ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser eller ändra eller upphäva villkor i ett sådant tillstånd.

SFS 2023:695

Flygverksamhet

Regeringen får meddela föreskrifter om att det ska krävas en övervakningsplan för att bedriva flygverksamhet.

Regeringen får meddela föreskrifter om att utsläpp av växthusgaser från flygverksamhet ska kompenseras genom annullering av reduktionsenheter och hur det ska gå till.

SFS 2023:695

Sjötransportverksamhet

Rubriken införd g. SFS2023-0695

En verksamhetsutövare som har haft kostnader för att överlämna utsläppsrätter enligt 16 § har rätt till ersättning för de kostnaderna från en aktör som har tagit över ansvaret för driften av verksamhetsutövarens fartyg.

En aktör ska anses ha tagit över driften av ett fartyg om aktören har ingått ett avtal med verksamhetsutövaren som innebär att aktören har befogenhet att bestämma

 1. fartygets färdplan och hastighet,

 2. vilken last som fartyget ska transportera, eller

 3. vilket bränsle som ska köpas in för fartygets drift.

SFS 2023:695

Första domstol i tvistemål om ett förhållande som avses i 11 b § är den tingsrätt som avses i 21 kap. 1 § sjölagen (1994:1009).

Behörigheten för en sjörättsdomstol att ta upp ett tvistemål som avses i första stycket ska bestämmas enligt 21 kap. 2 § sjölagen.

SFS 2023:695

Anmälan av ändringar

Regeringen får meddela föreskrifter om att verksamhetsutövaren ska anmäla ändringar av verksamheten.

Utsläppsrätter

Regeringen får meddela föreskrifter om att utsläpp av växthusgaser ska täckas av utsläppsrätter.

SFS 2023:695

Utsläppsrätter får, efter ansökan, tilldelas en verksamhetsutövare som

 1. har tillstånd till utsläpp av växthusgaser, för en anläggning som omfattas av tillståndet, eller

 2. driver sådan flygverksamhet som avses i 4 § 1, för den verksamhet som omfattas av en övervakningsplan.

Rättsfall:

Ang. befogenhetsfördelning mellan kommissionen och medlemsstaterna, se C-504/09 P kommissionen/Polen och C-505/09 P kommissionen/Estland. Tidsfrist m.m. C-267/11 P kommissionen/Lettland.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om tilldelning av utsläppsrätter.

Verksamhetsutövaren ska överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från en verksamhet som är

 1. en anläggning för vilken det krävs tillstånd till utsläpp av växthusgaser eller för vilken verksamhetsutövaren fått behålla tillståndet,

 2. en sådan flygverksamhet som avses i 4 § 1 och som ska omfattas av en övervakningsplan, eller

 3. en sjötransportverksamhet.

Rättsfall:

Ang. underlåtenhet att överlämna utsläppsrätter, force majeure och proportionalitet, se C-203/12 Billerud Karlsborg och Billerud Skärblacka. Ang. undantag från avgiftsskyldighet när behörig myndighet upptäckt felaktigheter efter överlämnandet, se C-148/14 Nordzucker.

SFS 2023:695

Regeringen får meddela föreskrifter om

 1. utfärdande och återlämnande av utsläppsrätter, och

 2. undantag från skyldigheten att överlämna utsläppsrätter enligt 16 §.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om skyldigheten att överlämna utsläppsrätter.

En utsläppsrätt får överlåtas till fysiska och juridiska personer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i ett tredjeland där sådana utsläppsrätter har erkänts i enlighet med artikel 25 i utsläppshandelsdirektivet.

Konto och registrering i unionsregistret

Bestämmelser om kontoföring i ett unionsregister av utsläppsrätter finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1122 av den 12 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller unionsregistrets funktion (registerförordningen).

Den myndighet som regeringen bestämmer är nationell administratör (kontoföringsmyndighet) enligt artikel 7.1 i registerförordningen.

Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska inte tillämpas på kontoföring av utsläppsrätter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förfarandet för att

 1. ansöka om att öppna ett konto i unionsregistret, och

 2. registrera ombud, kontrollörer och transaktioner enligt registerförordningen.

Regeringen får meddela föreskrifter om

 1. rättelser av uppgifter i unionsregistret, och

 2. avstängningar av tillträdesrätt till konto i unionsregistret.

Den som drabbats av skada till följd av ett fel som rättats enligt föreskrift som har meddelats med stöd av 22 § har rätt till ersättning av staten, om rättelsen avser en felregistrering som gjorts av kontoföringsmyndigheten.

Ersättning lämnas dock inte om den skadelidande med hänsyn till felets art eller andra omständigheter borde ha insett att det förekommit fel.

En kontoinnehavare ska, med de begränsningar som framgår av kontot, anses ha rätt att förfoga över de utsläppsrätter som finns registrerade på innehavarens konto.

Övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. skyldighet att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och icke-koldioxideffekter,

 2. verifiering av uppgifter, och

 3. ackreditering av kontrollörer.

SFS 2023:695

Avgifter för myndigheters verksamhet

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för myndigheters kostnader för prövning, kontoföring och tillsyn enligt

 1. denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,

 2. EU-förordningar som har antagits med stöd av utsläppshandelsdirektivet, eller

 3. EU:s MRV-förordning och EU-förordningar som har antagits med stöd av den förordningen.

SFS 2023:695

Tillsyn

Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) utövar tillsyn över att följande författningar följs:

 1. denna lag,

 2. EU:s MRV-förordning,

 3. EU-förordningar som har antagits med stöd av utsläppshandelsdirektivet eller EU:s MRV-förordning, och

 4. föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag eller de EU-förordningar som avses i 2 och 3.

SFS 2023:695

Verksamhetsutövaren ska på begäran av tillsynsmyndigheten ge myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen.

Om det finns anledning att anta att den som omfattas av tillsynen, eller i förekommande fall dennes ställföreträdare, har begått brott, får denne inte föreläggas vid vite att medverka i utredningen av en fråga som har samband med det misstänkta brottet.

Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för att den som har skyldigheter enligt föreskrifter som omfattas av tillsynen ska fullgöra dessa. Ett föreläggande får förenas med vite.

Tillsynsmyndigheten har, om det behövs för tillsynen, rätt att få tillträde till

 1. anläggningar,

 2. luftfartyg som ingår i en flygverksamhet,

 3. fartyg som används i en sjötransportverksamhet, och

 4. områden som hör till sådana anläggningar, luftfartyg eller fartyg, dock inte bostäder.

Polismyndigheten ska ge tillsynsmyndigheten den hjälp som behövs för tillträdet.

Hjälp får begäras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller

 2. det annars finns synnerliga skäl.

SFS 2023:695

Tillsynsmyndigheten ska skyndsamt anmäla överträdelser av lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten, om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts.

Straff

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet utan tillstånd driver en verksamhet som medför utsläpp av växthusgaser från en anläggning och därmed bryter mot föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 7 § första stycket, ska dömas för otillåtet utsläpp av växthusgaser till böter eller fängelse i högst två år.

För otillåtet utsläpp av växthusgaser döms även den verksamhetsutövare för en flygverksamhet eller en sjötransportverksamhet som med uppsåt eller av oaktsamhet inte fullgör ett krav på en övervakningsplan enligt

 1. föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 11 §, eller

 2. artikel 6 i EU:s MRV-förordning.

SFS 2023:695

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet lämnar en oriktig eller vilseledande uppgift i en ansökan om ett tillstånd som krävs enligt föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 7 § ska, om åtgärden innebär risk för att tillstånd ges på felaktiga grunder, dömas för försvårande av tillståndsprövning till böter eller fängelse i högst två år.

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet lämnar en oriktig eller vilseledande uppgift i en utsläppsrapport ska, om åtgärden innebär risk för att ett för litet antal utsläppsrätter överlämnas eller reduktionsenheter annulleras, dömas för försvårande av kontroll av växthusgasutsläpp till böter eller fängelse i högst två år.

SFS 2023:695

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet inte anmäler ändringar i de fall anmälningsskyldighet finns enligt föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 12 § ska dömas för brott mot anmälningsskyldighet till böter eller fängelse i högst två år.

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet lämnar en oriktig eller uppenbart vilseledande uppgift i en ansökan om tilldelning av utsläppsrätter ska, om åtgärden innebär risk för att ett för stort antal utsläppsrätter tilldelas, dömas för försvårande av utsläppsrättstilldelning till böter eller fängelse i högst två år.

För försvårande av utsläppsrättstilldelning döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet lämnar en oriktig eller uppenbart vilseledande uppgift i en rapport om verksamhetsnivå, om åtgärden innebär risk för att ett för stort antal utsläppsrätter tilldelas.

Om en gärning som avses i 34–37 §§ är ringa döms det inte till ansvar.

Till ansvar enligt denna lag döms det inte om ansvar för gärningen kan dömas ut enligt brottsbalken.

Om ett vitesföreläggande har överträtts och överträdelsen ligger till grund för en ansökan om att döma ut vitet, döms det inte till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet.

Förseningsavgift och sanktionsavgift

Regeringen får meddela föreskrifter om att en förseningsavgift eller sanktionsavgift ska betalas av den som åsidosätter bestämmelser i

 1. denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,

 2. EU-förordningar som har antagits med stöd av utsläppshandelsdirektivet, eller

 3. EU:s MRV-förordning och EU-förordningar som har antagits med stöd av den förordningen.

SFS 2023:695

Verksamhetsförbud för flygverksamhet

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana verksamhetsförbud som avses i artikel 16.10 i utsläppshandelsdirektivet.

Avvisning, kvarhållande och anlöpsförbud

Rubriken införd g. SFS2023-0695

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana beslut om avvisning och kvarhållande av fartyg och förbud för fartyg att anlöpa svensk hamn som avses i artikel 16.11a i utsläppshandelsdirektivet.

SFS 2023:695

Offentliggörande av en verksamhetsutövares namn

Regeringen får meddela föreskrifter om att tillsynsmyndigheten ska offentliggöra namnet på en verksamhetsutövare som inte överlämnat tillräckligt många utsläppsrätter enligt 16 §.

Överklagande

Beslut enligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, enligt EU:s MRV-förordning, eller enligt de EU-förordningar som har antagits med stöd av EU:s MRV-förordning eller utsläppshandelsdirektivet får överklagas till mark- och miljödomstolen.

SFS 2023:695

Bestämmelser om överklagande av mark- och miljödomstolens domar och beslut finns i 1 kap. 2 § första stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1173
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2021.

 2. Genom lagen upphävs lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

 3. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om tillsyn av sådana utsläpp av växthusgaser som har skett före utgången av 2020 och återlämnande samt överlämnande av utsläppsrätter för sådana utsläpp.

 4. Den upphävda lagen gäller fortfarande för deltagande i och tillgodoräknande av utsläppsminskningar från de projektbaserade mekanismerna i Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar under den andra åtagandeperioden i Kyotoprotokollet, dock längst till dess att avräkningen för den andra åtagandeperioden har gjorts.

 5. Tillstånd, villkor, förelägganden och övriga beslut som har meddelats enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen ska anses meddelade enligt motsvarande bestämmelser i denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag.

SFS 2023:695

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2024.

Anmärkt författning:

F (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser.