Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1223

Publicerad den 18 december 2020
Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506)
Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver att 3 kap. 3 § strålskyddsförordningen (2018:506) ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 §

1) I ärenden om etikprövning av medicinsk, biomedicinsk eller odontologisk forskning som innebär exponering med joniserande strålning ska Etikprövningsmyndigheten fastställa dosrestriktioner för forskningspersoner som inte förväntas få någon direkt medicinsk fördel av exponeringen.

1)

Senaste lydelse 2018:1884.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1223

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Susanne Gerland
(Miljödepartementet)