Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1301

Publicerad den 23 december 2020
Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Utfärdad den 22 december 2020

Regeringen föreskriver att 2 kap. 24 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.

1) Naturvårdsverket har ansvar för tillsynen i fråga om

1)

Senaste lydelse 2018:110.

  1. producentansvaret enligt förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier, med undantag för frågor om hur insamlingen av batterier lokalt uppfyller kraven i 19 och 20 §§ samma förordning,

  2. förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,

  3. uppgiftskravet i 7 § förordningen (2016:1041) om plastbärkassar,

  4. förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,

  5. förordning (EG) nr 1013/2006 när det gäller frågor som verket är behörig myndighet för, och

  6. förordning (EU) nr 1257/2013 när det gäller frågor som verket är behörig myndighet för.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1301

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Susanne Gerland
(Miljödepartementet)