Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:1302Publicerad den 23 december 2020Förordning om ändring i avfallsförordningen (2020:614)Utfärdad den 22 december 2020Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851. i fråga om avfallsförordningen (2020:614)dels att nuvarande 3 kap. 2 § ska betecknas 3 kap. 4 § och att nuvarande 3 kap. 4 § ska betecknas 3 kap. 4 a §,dels att 1 kap. 1 och 10 §§, 3 kap. 3 § och den nya 4 a §, 5 kap. 5 och 12 §§, 7 kap. 1 och 2 §§ och rubriken närmast före 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse,dels att det ska införas fem nya paragrafer, 3 kap. 2 §, 4 kap. 7 a–7 c §§ 5 kap. 7 a §, och närmast före 4 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse,dels att det närmast före 3 kap. 4 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Förpackningsavfall”.1 kap.1 kap.1 §1 §Senaste lydelse 2020:937. Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall, avfallets hantering och avfallsförebyggande åtgärder. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av andra förordningar.Förordningen är meddelad med stöd av15 kap. 17 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 1–9 §§ och 9 kap. 1 § 5,15 kap. 18 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 10–12 §§,15 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 15 §,15 kap. 22 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 8 §,15 kap. 29 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 16 §,15 kap. 30 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 18 §,15 kap. 31 § miljöbalken i fråga om 3 kap. 18 §, 4 kap. 9 §, 6 kap. 1–8, 11–16 och 18–24 §§, 7 kap. 2–10 §§ och 9 kap. 1 § 4,15 kap. 34 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 2 och 3 §§,15 kap. 38 § miljöbalken i fråga om 9 kap. 1 § 1 och 3 §,15 kap. 39 § miljöbalken i fråga om 3 kap. 1–17 och 19 §§, 4 kap. 1, 4, 6–7 a och 10–14 §§, 8 kap. 1 § och 9 kap. 1 § 2 och 3 och 2 §,15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 1–4 §§, 4 kap. 15 § och 8 kap. 7–10 §§,15 kap. 45 § miljöbalken i fråga om 7 kap. 1 § och 9 kap. 4–6 §§, 8 § och 10 § 2,15 kap. 46 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 19 §,8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 4 kap. 17 och 18 §§ och 8 kap. 6 §, och8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.10 §10 §I denna förordning avses medtidningar: tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av papper,tidningspapper: papper som tidningar trycks på, ochreturpapper: kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper.3 kap.3 kap.Returpapper2 §2 §Kommunen ska tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in utsorterat returpapper från den som innehar sådant.3 §3 §Den som innehar returpapper ska sortera ut det från annat avfall och lämna returpapperet till det system för insamling av utsorterat returpapper som kommunen tillhandahåller.4 a §4 a §Den som äger en bostadsfastighet ska underlätta för den som driver ett insamlingssystem att transportera bort förpackningsavfall enligt 45 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. Fastighetsägaren får avböja borttransport från fastigheten endast om en sådan transport är olämplig med hänsyn till fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter.4 kap.4 kap.Returpapper7 a §7 a §Kommunen ska se till att det returpapper som har samlats in enligt 3 kap. 2 § hanteras så att det blir lätt att materialåtervinna returpapperet.7 b §7 b §Målet är att minst 90 viktprocent av det returpapper som produceras ska materialåtervinnas.Naturvårdsverket ska varje år följa upp målet och offentliggöra resultatet av denna uppföljning.7 c §7 c §Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som kommunerna ska lämna till myndigheten för uppföljningen av målet och om hur dessa uppgifter ska lämnas.5 kap.5 kap.5 §5 §Frågor om tillstånd enligt 1 § prövas av länsstyrelsen i det län därsökandens verksamhet har sitt säte, ellersökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet.Om sökandens verksamhet har sitt säte och sökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet utomlands, prövas frågan om tillstånd av länsstyrelsen i något av de län där avfallet hämtas eller lämnas.7 a §7 a §En anmälan enligt 7 § ska göras till länsstyrelsen i det län därsökandens verksamhet har sitt säte, ellersökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet.Om sökandens verksamhet har sitt säte och sökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet utomlands, ska anmälan göras till länsstyrelsen i något av de län där avfallet hämtas eller lämnas.12 §12 §Anmälningsplikt enligt 10 eller 11 § gäller inte verksamheter som omfattas avett tillstånd eller en anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken,ett tillstånd enligt 1 § eller en anmälan enligt 7 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 § denna förordning,ett tillstånd eller en anmälan enligt 43 eller 67 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, ellerett tillstånd enligt 45 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.7 kap.7 kap.1 §1 §Senaste lydelse 2020:937. Kommunen ska senast den 30 juni varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om det avfall som samlats in av kommunen under föregående kalenderår eller rapporterats enligt 2 §. Informationen ska innehålla uppgifter om avfallets sammansättning, ursprung och vikt i kilogram.Första stycket gäller inte uppgifter om sådant avfall som kommunen har lämnat till ett insamlingssystem enligtförordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar,förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar, ellerförordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.2 §2 §Senaste lydelse 2020:1172. Den som yrkesmässigt samlar in kommunalt avfall ska senast den 28 februari varje år lämna information till kommunen om det avfall som insamlaren har samlat in i kommunen under föregående kalenderår. Informationen ska innehålla uppgifter om avfallets sammansättning, ursprung och vikt i kilogram.Första stycket gäller inte uppgifter om sådant avfall som omfattas avförordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar,förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar, ellerförordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021 i fråga om 5 kap. 5 och 7 a §§ och i övrigt den 1 januari 2022.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINSusanne Gerland(Miljödepartementet)