Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:247

Publicerad den 2 april 2021
Förordning om ändring i förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser
Utfärdad den 1 april 2021

Regeringen föreskriver1) att det i förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser ska införas en ny paragraf, 5 kap. 3 a §, av följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/410.

En anläggning får inte tilldelas utsläppsrätter gratis om Europeiska kommissionen har beslutat att anläggningen inte ska införas i den förteckning som avses i artikel 14.1 i tilldelningsförordningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:247

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)