Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:458

Publicerad den 4 juni 2021
Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 10 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:104, bet. 2020/21:JuU33, rskr. 2020/21:312.

10 §

2) I fråga om förelägganden för parterna att avge skriftligt svaromål eller att inställa sig vid muntlig förberedelse eller vid huvudförhandling och om parts utevaro från ett sådant sammanträde gäller rättegångsbalkens bestämmelser rörande en sak, om vilken förlikning inte är tillåten.

2)

Senaste lydelse 2010:937. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:458

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)