Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:637

Publicerad den 22 juni 2021
Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver att 21 a § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska ha följande lydelse.

1) Denna förordning gäller inte

1)

Senaste lydelse 2020:703.

 1. glödlampor,

 2. vapen, ammunition och krigsmateriel som är avsedda att användas för specifika militära ändamål eller annan elutrustning som är nödvändig för att skydda väsentliga säkerhetsintressen i Sverige eller något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

 3. elutrustning som är avsedd att skickas ut i rymden,

 4. storskaliga stationära industriverktyg,

 5. storskaliga fasta installationer,

 6. transportmedel för personer eller varor,

 7. mobila maskiner som endast är avsedda för yrkesmässig användning,

 8. elutrustning som har utformats för att enbart användas för forsknings- och utvecklingsändamål och som endast görs tillgänglig för företag,

 9. aktiva implantat som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG,

 10. medicintekniska produkter som inte är sådana implantat som avses i 9, och som förväntas bli smittförande innan de blir avfall,

 11. andra produkter än medicintekniska produkter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745, och som förväntas bli smittförande innan de blir avfall,

 12. medicintekniska produkter avsedda för in vitro-diagnostik eller tillbehör i den mening som avses i artikel 1.2 b respektive c i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2011/100/EU, och som förväntas bli smittförande innan de blir avfall,

 13. piporglar installerade i kyrkor, eller

 14. elutrustning som är särskilt tillverkad för att ingå i och är installerad som en del av en annan elutrustning som inte omfattas av denna förordning, om den installerade utrustningen kan fylla sin avsedda funktion endast som en del av den andra elutrustningen.

Elutrustning som ingår i en storskalig fast installation omfattas av undantaget i första stycket 5 endast om elutrustningen är särskilt tillverkad för att ingå i och installerad som en del av installationen.

I fråga om elektriska tvåhjuliga fordon gäller undantaget i första stycket 6 endast typgodkända sådana fordon.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:637

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)