Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:731

Publicerad den 30 juni 2021
Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver1) i fråga om miljöprövningsförordningen (2013:251)2)

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), i den ursprungliga lydelsen.

2)

Förordningen omtryckt 2016:1188.

Senaste lydelse av 5 kap. 34 § 2018:1460.

dels att 5 kap. 29, 31 och 33 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 5 kap. 29, 31 och 33 §§ ska utgå,

dels att nuvarande 5 kap. 30, 32 och 34 §§ ska betecknas 5 kap. 6 a, 10 a och 14 a §§,

dels att 5 kap. 4, den nya 6 a, 8, den nya 10 a, 12 och den nya 14 a §§ och rubrikerna närmast före 5 kap. 4, 8 och 12 §§ ska ha följande lydelse.

Livsmedel och foder av animaliska råvaror

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.40-i gäller för anläggning för framställning av livsmedel eller foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller endast innebär paketering.

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.65 gäller för anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten

 1. är tillståndspliktig enligt 4 §,

 2. endast avser mjölk, eller

 3. endast innebär paketering.

Livsmedel och foder av vegetabiliska råvaror

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.90-i gäller för anläggning för framställning av livsmedel eller foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av

 1. mer än 75 000 ton per kalenderår,

 2. mer än 300 ton per dygn om anläggningen är i drift mer än 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller

 3. mer än 600 ton per dygn om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.115 gäller för anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton produkter per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten

 1. är tillståndspliktig enligt 8 §,

 2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller

 3. endast innebär paketering.

Livsmedel och foder av kombinerade råvaror

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.131-i gäller för anläggning för framställning av livsmedel eller foder med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår till

 1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till

  1. mer än 75 ton per dygn, eller

  2. mer än 18 750 ton per kalenderår, eller

 2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd

  1. per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, eller

  2. per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet.

Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.155 gäller för anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 12 § eller endast innebär paketering.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:731
 1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2021.

 2. För verksamheter som har påbörjats före ikraftträdandet och inte omfattas av tillstånd eller tillståndsplikt enligt tidigare bestämmelser men blir tillståndspliktiga genom denna förordning ska verksamhetsutövaren senast den 1 augusti 2022 ge in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten. Verksamheten får därefter fortsätta att bedrivas om inte tillståndsmyndigheten eller tillsynsmyndigheten beslutar något annat.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)