Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:743

Publicerad den 30 juni 2021
Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:188, bet. 2020/21:NU22, rskr. 2020/21:415.

4 §

Den som vill bedriva vattenverksamhet har för detta ändamål rådighet som anges i 1 §, om vattenverksamheten innebär

  1. vattenreglering,

  2. vattentäkt för allmän vattenförsörjning, allmän värmeförsörjning eller bevattning,

  3. markavvattning,

  4. vattenverksamhet som behövs för allmän väg, allmän farled eller allmän hamn,

  5. vattenverksamhet som behövs för att motverka förorening genom avloppsvatten,

  6. vattenverksamhet som behövs för järnväg, eller

  7. vattenverksamhet som behövs för en starkströmsledning för vilken nätkoncession för linje krävs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:743

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)