Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:861

Publicerad den 24 september 2021
Lag om fortsatt giltighet av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Utfärdad den 23 september 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, som gäller till utgången av september 2021, ska fortsätta att gälla till utgången av januari 2022.

1)

Prop. 2020/21:219, bet. 2021/22:SoU3, rskr. 2021/22:1.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Liv Bernitz
(Socialdepartementet)