Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:997

Publicerad den 8 november 2021
Förordning om ändring i förordningen (2021:996) om engångsprodukter
Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver1) att 22 § förordningen (2021:996) om engångsprodukter ska ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen. Se även Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (kodifiering).

Kraven i 17–20 §§ gäller inte den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck eller snabbmat i färre än 75 engångsmuggar och engångsmatlådor per dag som försäljningsstället är öppet.

Antalet engångsmuggar och engångsmatlådor som tillhandahålls ska beräknas som ett genomsnitt under de dagar som försäljningsstället är öppet under ett kalenderår.

Den som omfattas av undantaget och som inte väljer att ändå tillhandahålla återanvändbara muggar och matlådor ska ha rutiner för att säkerställa att inte fler än 75 engångsmuggar och engångsmatlådor tillhandahålls per dag i genomsnitt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:997

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2026.

På regeringens vägnar

HANS DAHLGREN
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)