Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2021:998) om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter

Publicerad den 8 november 2021
Utfärdad den 3 november 2021

Denna förordning innehåller bestämmelser om ett system för utökat producentansvar för avfallshantering av vissa tobaksvaror och filter.

Syftet med förordningen är att minska nedskräpningen av fimpar.

Förordningen är meddelad med stöd av

Ytterligare bestämmelser i andra författningar

Ytterligare bestämmelser om tobaksvaror finns i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Bestämmelser om att en kommun ska hantera avfall som är kommunalt avfall finns i 15 kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken. Detta ansvar begränsas av denna förordning endast i fråga om avfall som med stöd av förordningen har lämnats till någon som enligt förordningen har skyldighet att ta emot avfallet.

Bestämmelser om anmälnings- och tillståndsplikt för hantering av avfall finns i avfallsförordningen (2020:614) och miljöprövningsförordningen (2013:251).

Bestämmelser om nedskräpningsavgifter finns i förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter.

Ordförklaringar

Med polymer avses i denna förordning detsamma som i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.

Med plast avses i denna förordning en polymer som kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, oavsett om polymeren har tillförts tillsatser eller andra ämnen.

Med plast avses inte en polymer som förekommer naturligt i miljön och som inte har modifierats på kemisk väg.

Med engångsplastprodukt avses i denna förordning en produkt som helt eller delvis består av plast och som inte utformats, konstruerats eller släppts ut på den svenska marknaden för att under sin livscykel användas flera gånger genom att återanvändas för samma ändamål som den utformades för.

I denna förordning avses med

 • tobaksvaror: produkter som kan förbrukas och som helt eller delvis består av blad och andra naturliga, bearbetade eller obearbetade delar av tobaksväxter,

 • filter: filter som är engångsplastprodukter och marknadsförs för användning med tobaksvaror eller används i kombination med tobaksvaror, och

 • fimpar: avfall som utgörs av använda tobaksvaror med filter.

Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt

 1. för in filter eller tobaksvaror med filter till Sverige,

 2. tillverkar filter eller tobaksvaror med filter i Sverige, eller

 3. från ett annat land än Sverige säljer filter eller tobaksvaror med filter till en slutlig användare i Sverige.

I denna förordning avses med

 • tillhandahålla på den svenska marknaden: att mot betalning eller gratis göra en produkt tillgänglig för distribution, förbrukning eller användning på den svenska marknaden i samband med yrkesmässig verksamhet,

 • släppa ut på den svenska marknaden: att för första gången tillhandahålla en produkt på den svenska marknaden, och

 • vara etablerad i Sverige: att ha hemvist eller säte i Sverige och bedriva en yrkesmässig verksamhet här.

Ord och uttryck i denna förordning har i övrigt samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken.

Mål för minskad nedskräpning

I fråga om fimpar är målet att nedskräpningen utomhus ska ha minskat med 50 procent 2030 jämfört med 2023. Hur stor nedskräpningen är ska bedömas utifrån de skräpmätningar som Naturvårdsverket utför enligt 31 § förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter.

En producent ska effektivt bidra till att nå målet.

Om målet inte uppnås

Om Naturvårdsverket bedömer att det finns risk för att målet för minskad nedskräpning inte uppnås i tid ska myndigheten lämna förslag till regeringen på ändamålsenliga åtgärder.

Ombud

En producent som är etablerad i Sverige och säljer filter eller tobaksvaror med filter till ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där producenten inte är etablerad ska utse ett ombud i det landet. Ombudet ska fullgöra det ansvar som producenten har i det landet enligt de nationella bestämmelser som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön.

En producent som inte är etablerad i Sverige får utse ett ombud som är etablerat i Sverige. Ombudet ska utses genom en skriftlig fullmakt.

Ombudet ska i stället för producenten fullgöra skyldigheterna i denna förordning och förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter i fråga om de produkter som omfattas av ombudets anmälan enligt 18 §.

Ett ombud som har utsetts enligt 17 § ska göra en anmälan till Naturvårdsverket.

Anmälan ska innehålla

 1. ombudets namn, kontaktuppgifter och person- eller organisationsnummer,

 2. en kopia på fullmakten,

 3. producentens namn, kontaktuppgifter och skatteregistreringsnummer, och

 4. uppgift om vilken produkt som ombudet ska ansvara för.

Ombudet ska snarast underrätta Naturvårdsverket om ändringar i fråga om de uppgifter som har lämnats.

En producent ska anlita en producentansvarsorganisation

Insamling och avfallshantering av fimpar

Samråd med kommunerna

Likabehandling

Ersättning från producenter till en producentansvarsorganisation

Anmälan av en producentansvarsorganisation

Information som en producentansvarsorganisation ska göra tillgänglig

Skyldighet för kommuner att lämna uppgifter

Skyldighet för en producentansvarsorganisation att lämna uppgifter

Rutiner för internkontroll

Skyldighet för kommuner att underlätta insamling

Skyldighet för producenter att lämna uppgifter

Bemyndigande att meddela föreskrifter om att lämna uppgifter

Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas av producenter, producentombud och producentansvarsorganisationer enligt 18, 31, 35 och 36 §§.

Statistik

Uppgifter som lämnas till Naturvårdsverket enligt denna förordning får användas av Naturvårdsverket för att ta fram statistik.

Skyldighet för producenter att märka produkter

Filter och tobaksvaror med filter får släppas ut på den svenska marknaden av en producent endast om de är märkta i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2151 av den 17 december 2020 om fastställande av harmoniserade specifikationer för märkning av plastprodukter för engångsbruk som finns förtecknade i del D i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön.

Märkningen ska vara framträdande, lätt att läsa och outplånlig.

Dialog med aktörer

Naturvårdsverket ska se till att relevanta aktörer ges möjlighet att föra en löpande dialog i frågor som har betydelse för producentansvaret.

Tillsyn

I 26 kap. miljöbalken och 2 kap. 24 § miljötillsynsförordningen (2011:13) finns bestämmelser om tillsyn.

Avgifter

I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsynsavgifter.

Sanktioner

I förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om miljösanktionsavgifter.

Bemyndigande att meddela föreskrifter om verkställighet

Naturvårdsverket får meddela

 1. närmare föreskrifter om hur de uppgifter som avses i 18, 31, 35 och 36 §§ ska lämnas, och

 2. andra föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:998
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2023 i fråga om 19–36 §§ och i övrigt d. 1 jan. 2022.

 2. Bestämmelserna i 30 och 31 §§ tillämpas första gången i fråga om fimpar som samlats in under kalenderåret 2023.

 3. Bestämmelsen i 35 § tillämpas från d. 1 nov. 2022 i fråga om produkter som ska släppas ut på marknaden 2023.

 4. Bestämmelsen i 27 § tillämpas före ikraftträdandet på anmälningar av en producentansvarsorganisation som lämnas in till Naturvårdsverket efter d. 1 juli 2022 och som avser tid efter d. 1 jan. 2023.