Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2021:999) om producentansvar för ballonger

Publicerad den 8 november 2021
Utfärdad den 3 november 2021

Denna förordning innehåller bestämmelser om ett system för utökat producentansvar för avfallshantering av ballonger.

Syftet med förordningen är att minska nedskräpningen av ballonger.

Förordningen är meddelad med stöd av

Ytterligare bestämmelser i andra förordningar

Bestämmelser om nedskräpningsavgifter för ballonger finns i förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter.

Ordförklaringar

Med polymer avses i denna förordning detsamma som i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.

Med plast avses i denna förordning en polymer som kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, oavsett om polymeren har tillförts tillsatser eller andra ämnen.

Med plast avses inte en polymer som förekommer naturligt i miljön och som inte har modifierats på kemisk väg.

Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt

 1. för in ballonger till Sverige,

 2. tillverkar ballonger i Sverige, eller

 3. från ett annat land än Sverige säljer ballonger till en slutlig användare i Sverige.

I denna förordning avses med

 • tillhandahålla på den svenska marknaden: att mot betalning eller gratis göra en produkt tillgänglig för distribution, förbrukning eller användning på den svenska marknaden i samband med yrkesmässig verksamhet,

 • släppa ut på den svenska marknaden: att för första gången tillhandahålla en produkt på den svenska marknaden, och

 • vara etablerad i Sverige: att ha hemvist eller säte i Sverige och bedriva en yrkesmässig verksamhet här.

I denna förordning avses med

 • engångsplastprodukt: en produkt som helt eller delvis består av plast och som inte utformats, konstruerats eller släppts ut på den svenska marknaden för att under sin livscykel användas flera gånger genom att återanvändas för samma ändamål som den utformades för eller sändas tillbaka till en producent för att återfyllas, och

 • ballong: en ballong som är en engångsplastprodukt.

Ord och uttryck i denna förordning har i övrigt samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken.

Mål för minskad nedskräpning

I fråga om ballonger är målet att nedskräpningen utomhus senast 2030 ska vara försumbar. Hur stor nedskräpningen är ska bedömas utifrån de skräpmätningar som Naturvårdsverket utför enligt 31 § förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter.

En producent ska effektivt bidra till att nå målet.

En producent ska tillgängliggöra information om hur målet för nedskräpning uppnås.

Informationen ska tillgängliggöras på producentens eller annan lämplig webbplats.

Om målet inte uppnås

Om Naturvårdsverket bedömer att det finns risk för att målet för minskad nedskräpning inte uppnås ska myndigheten lämna förslag till regeringen på ändamålsenliga åtgärder.

Ombud

En producent som är etablerad i Sverige och säljer ballonger till ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där producenten inte är etablerad ska utse ett ombud i det landet. Ombudet ska fullgöra det ansvar som producenten har i det landet enligt de nationella bestämmelser som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön.

En producent som inte är etablerad i Sverige får utse ett ombud som är etablerat i Sverige. Ombudet ska utses genom en skriftlig fullmakt.

Ombudet ska i stället för producenten fullgöra skyldigheterna i denna förordning och förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter i fråga om de produkter som omfattas av ombudets anmälan enligt 16 §.

Ett ombud som har utsetts enligt 15 § ska göra en anmälan till Naturvårdsverket.

Anmälan ska innehålla

 1. ombudets namn, kontaktuppgifter och person- eller organisationsnummer,

 2. en kopia på fullmakten,

 3. producentens namn, kontaktuppgifter och skatteregistreringsnummer, och

 4. uppgift om vilken produkt som ombudet ska ansvara för.

Ombudet ska snarast underrätta Naturvårdsverket om ändringar i fråga om de uppgifter som har lämnats.

Uppgifter till Naturvårdsverket

Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas av producenter och producentombud enligt 16–18 §§.

Statistik

Uppgifter som lämnas till Naturvårdsverket enligt denna förordning får användas av Naturvårdsverket för att ta fram statistik.

Dialog med aktörer

Naturvårdsverket ska se till att relevanta aktörer ges möjlighet att föra en löpande dialog i frågor som har betydelse för producentansvaret.

Tillsyn

I 2 kap. 24 § miljötillsynsförordningen (2011:13) finns bestämmelser om tillsyn.

Avgifter

I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsynsavgifter.

Sanktioner

I förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om miljösanktionsavgifter.

Bemyndigande att meddela föreskrifter om verkställighet

Naturvårdsverket får meddela

 1. närmare föreskrifter om hur de uppgifter som avses i 16–18 §§ ska lämnas, och

 2. andra föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:999
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2024 i fråga om 17, 18 och 20 §§ och i övrigt d. 1 jan. 2022.

 2. Bestämmelsen i 17 § tillämpas från d. 1 nov. 2023 i fråga om produkter som ska släppas ut på marknaden 2024.