Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1011

Publicerad den 8 november 2021
Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver1) att 2 kap. 24 och 31 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen.

2) Naturvårdsverket har ansvar för tillsynen i fråga om

2)

Senaste lydelse 2020:1301.

 1. producentansvaret enligt förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier, med undantag för frågor om hur insamlingen av batterier lokalt uppfyller kraven i 19 och 20 §§ samma förordning,

 2. förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,

 3. förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,

 4. förordningen (2021:996) om engångsprodukter, med undantag för frågor om hur 17–22 och 28 §§ samma förordning uppfylls lokalt,

 5. förordningen (2021:998) om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter, med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,

 6. förordningen (2021:999) om producentansvar för ballonger,

 7. förordningen (2021:1000) om producentansvar för våtservetter,

 8. förordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap, med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,

 9. förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter,

 10. förbud mot att släppa ut varor på marknaden som har meddelats med stöd av 15 kap. 40 § 2 miljöbalken,

 11. förordning (EG) nr 1013/2006 när det gäller frågor som verket är behörig myndighet för, och

 12. förordning (EU) nr 1257/2013 när det gäller frågor som verket är behörig myndighet för.

3) Den kommunala nämnden har, utöver det som följer av 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken, ansvar för tillsynen i fråga om

3)

Senaste lydelse 2016:1131.

 1. tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken, som inte särskilt anges i miljöprövningsförordningen (2013:251) eller bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,

 2. vattentäkter som omfattas av tillståndsplikt som kommunen har föreskrivit enligt 9 kap. 10 § miljöbalken,

 3. föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 29 § första stycket 3,

 4. andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för,

 5. hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i andra verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken, utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över primärleverantörers utsläppande på marknaden enligt 21 § första stycket,

 6. utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade ämnen enligt förordning (EU) nr 517/2014 eller förordning (EG) nr 1005/2009, och

 7. hur 1722 och 28 §§ förordningen (2021:996) om engångsprodukter uppfylls lokalt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1011

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2022.

På regeringens vägnar

HANS DAHLGREN
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)