Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:23

Publicerad den 19 januari 2022
Förordning om ändring i förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Utfärdad den 13 januari 2022

Regeringen föreskriver att 4 och 12 §§ förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter ska ha följande lydelse.

4 §

En behörig myndighets och en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 § ska täckas av avgifter.

Kostnaderna ska dock inte täckas av avgifter när offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet avser livsmedelsföretag i primärproduktionen av livsmedel eller den kontroll av en livsmedelsanläggning som får utföras enligt 25 a § livsmedelsförordningen (2006:813), förutom vid kontroll efter klagomål och uppföljande kontroll enligt 8 och 9 §§.

I 8–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

12 §

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för att bekosta kontroll av bekämpningsmedelsrester, restsubstanser och andra ämnen samt salmonella i livsmedel som producerats i Sverige.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:23

Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2022.

På regeringens vägnar

ANNA-CAREN SÄTHERBERG
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)