Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:30

Publicerad den 21 januari 2022
Lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma lag
Utfärdad den 20 januari 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, som gäller till utgången av januari 20222) ,

1)

Prop. 2021/22:69, bet. 2021/22:SoU9, rskr. 2021/22:128.

2)

Lagens giltighetstid senast förlängd 2021:861.

dels att lagen ska fortsätta att gälla till utgången av maj 2022,

dels att 12, 13, 15 och 24 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 12, 13, 15 och 24 §§ ska utgå,

dels att 5, 7–11 och 14 §§ ska ha följande lydelse.

3) Särskilda begränsningar avseende följande verksamheter och platser får införas genom föreskrifter enligt 7–11 och 14 §§ eller genom beslut i enskilda fall enligt 16 §:

3)

Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

 1. allmänna sammankomster och offentliga tillställningar,

 2. gym- och sportanläggningar, badhus, bibliotek, museer, djurparker, campingplatser och andra platser för fritids- eller kulturverksamhet som är öppna för allmänheten,

 3. köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker, serviceinrättningar och andra handelsplatser som är öppna för allmänheten,

 4. kollektivtrafik och inrikes flygtrafik, och

 5. platser för privata sammankomster.

4) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som anordnar en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen (1993:1617) ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på

4)

Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

 1. begränsning av antalet deltagare,

 2. minsta avstånd mellan deltagare med anvisade platser,

 3. begränsning av tiden för sammankomsten eller tillställningen, eller

 4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

5) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en plats för fritids- eller kulturverksamhet ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på

5)

Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

 1. begränsning av antalet besökare,

 2. begränsning av öppettider, eller

 3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

6) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en handelsplats ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på

6)

Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

 1. begränsning av antalet besökare,

 2. begränsning av öppettider, eller

 3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

7) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik eller ansvarar för lokaler eller områden som är avsedda att användas av resenärer i kollektivtrafik eller flygtrafik, ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på

7)

Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

 1. begränsning av antalet personer på färdmedel,

 2. begränsning av antalet personer i lokaler eller på områden som är avsedda att användas av resenärer,

 3. begränsning av den tid under vilken trafiken bedrivs, eller

 4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

8) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att smittskyddsåtgärder ska vidtas av den som, inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst. Sådana föreskrifter får innebära krav på

8)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

 1. begränsning av antalet deltagare,

 2. begränsning av tiden för sammankomsten, eller

 3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

Första stycket gäller inte i fråga om sådana serveringsställen som avses i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Föreskrifter som meddelas med stöd av 7–11 §§ får inskränkas till att gälla inom ett visst geografiskt område.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:30

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Johanna Mihaic
(Socialdepartementet)