Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:56

Publicerad den 1 februari 2022
Förordning om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Utfärdad den 27 januari 2022

Regeringen föreskriver att 7 b § och bilaga 3 till smittskyddsförordningen (2004:255) ska ha följande lydelse.

1) Folkhälsomyndigheten ska följa utvecklingen inom vaccinområdet och årligen den 1 maj till regeringen lämna en lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen. Lägesrapporten ska omfatta en uppföljning av nuvarande program samt utvecklingen av nya vacciner och vilken planering som myndigheten har i fråga om att bedöma vacciner enligt 7 c och 7 d §§.

1)

Senaste lydelse 2015:159.

Bilaga 32)

Nationella vaccinationsprogram

Allmänt vaccinationsprogram för barn

– difteri

– haemophilus influenzae typ b (Hib)-infektion

– humant papillomvirus (HPV)-infektion

– kikhosta

– mässling

– pneumokockinfektion

– polio

– påssjuka

– rotavirus

– röda hund

– stelkramp

Särskilt vaccinationsprogram för personer som ingår i riskgrupper

– pneumokockinfektion

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:56

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Zandra Milton
(Socialdepartementet)