Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:111

Publicerad den 15 februari 2022
Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Utfärdad den 10 februari 2022

Regeringen föreskriver i fråga om miljöprövningsförordningen (2013:251)1)

1)

Förordningen omtryckt 2016:1188.

dels att 1 kap. 11 och 13 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 5 a §, och närmast före 1 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Tillfälligt undantag från tillståndsplikt

2) Trots 4 § krävs det inte tillstånd till en brådskande och tillfällig ändring av en sådan verksamhet som avses i 28 kap. 1–3 §§, om ändringen behövs till följd av att förutsättningarna för att driva verksamheten har förändrats på grund av sådan brist på tillgång till kemiska produkter för att rena avloppsvatten som verksamhetsutövaren inte råder över.

2)

Tidigare 5 a § upphävd genom 2020:529.

En ändring får dock inte medföra att en verksamhet, som inte är en industriutsläppsverksamhet enligt 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250), efter ändringen omfattas av en verksamhetskod som är markerad med -i.

3) Anmälningsplikten gäller även ändringar av en verksamhet

3)

Senaste lydelse 2020:529.

  1. som avses i 3 § eller som omfattas av ett sådant tillstånd utan att vara tillståndspliktig, om ändringen inte är tillståndspliktig enligt 4 §,

  2. om ändringen undantas från tillståndsplikt enligt 5 eller 5 a §, eller

  3. som avses i 10 §, om ändringen har betydelse från störningssynpunkt.

4) Bestämmelser om anmälningar finns i 22, 2427 b och 46 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

4)

Senaste lydelse 2020:529.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:111
  1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2022.

  2. Bestämmelsen i 5 a § tillämpas även på anmälningar som gjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)