Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:113

Publicerad den 15 februari 2022
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Utfärdad den 10 februari 2022

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska införas två nya paragrafer, 25 g och 27 b §§, av följande lydelse.

1) En anmälan som avser en ändring av en verksamhet enligt 1 kap. 5 a § miljöprövningsförordningen (2013:251) ska utöver det som anges i 25 § 1 innehålla

1)

Tidigare 25 g § upphävd genom 2020:531.

 1. uppgifter som visar att ändringen behövs och varför ändringen är brådskande,

 2. en redogörelse för de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga,

 3. en redogörelse för de bestämmelser, villkor och försiktighetsmått som gäller för verksamheten enligt befintliga tillstånd eller andra beslut, och

 4. en icke-teknisk sammanfattning över uppgifterna i anmälan.

Om ändringen avser en verksamhet enligt 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och ändringen kan ha en betydande negativ inverkan på människors hälsa eller miljön ska anmälan dessutom innehålla uppgifter

 1. om användning av råvaror, andra insatsvaror och ämnen,

 2. om energianvändning och energigenerering,

 3. om förhållandena inom anläggningens område,

 4. om utsläppskällor och typ och mängd av utsläpp med en redogörelse för vilka betydande effekter på miljön som utsläppen kan orsaka,

 5. om den teknik och metod som ska förebygga eller minska utsläpp och en översikt över de alternativa tekniker, metoder och åtgärder som övervägts,

 6. om åtgärder för övervakning och kontroll av utsläpp,

 7. om åtgärder för att förebygga att avfall uppkommer och åtgärder för att avfall som uppkommer förbehandlas för återanvändning, materialåtervinning och återvinning, och

 8. som visar att risken är liten för att verksamheten medför föroreningsskada inom det område verksamheten ska bedrivas alternativt en statusrapport i enlighet med 1 kap. 23 § industriutsläppsförordningen (2013:250), om en sådan inte redan getts in.

2) Den myndighet som handlägger ett anmälningsärende som avses i 25 g § ska handlägga ärendet skyndsamt. När ärendet är tillräckligt utrett ska myndigheten besluta att godkänna anmälan, eller vid behov i ett föreläggande besluta om försiktighetsmått eller förbud, om verksamhetsutövaren inte föreläggs att ansöka om tillstånd.

2)

Tidigare 27 b § upphävd genom 2020:531.

Ett beslut att godkänna en anmälan eller ett föreläggande om försiktighetsmått ska ange den tid som den ändrade verksamheten får bedrivas. Tiden får dock sättas längst till och med den 30 juni 2023.

Ett föreläggande om försiktighetsmått ska, i det fall verksamheten avser en verksamhet enligt 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251) och ändringen kan ha en betydande negativ inverkan på människors hälsa eller miljön, innehålla krav på

 1. de skyddsåtgärder, begränsningar, försiktighetsmått, tillåtna utsläpp och begränsningsvärden som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att ändringen eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön,

 2. åtgärder för hantering av kemiska produkter i verksamheten, om hanteringen kan medföra olägenheter för den yttre miljön,

 3. de åtgärder som behövs för att övervaka och kontrollera verksamheten med mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod angivna,

 4. åtgärder för hantering och kontroll av avfall som genereras i verksamheten, och

 5. de åtgärder som behövs i fråga om att avsluta och efterbehandla den ändrade verksamheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:113
 1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2022.

 2. Förordningen tillämpas även på anmälningar som gjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)