Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:130

Publicerad den 26 februari 2022
Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Utfärdad den 24 februari 2022

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska införas en ny paragraf, 65 a §, och närmast före 65 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Statistik

Uppgifter som lämnas till Naturvårdsverket enligt denna förordning får användas av Naturvårdsverket för att framställa statistik.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:130

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)