Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:214

Publicerad den 25 mars 2022
Lag om upphävande av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Utfärdad den 24 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2022.

1)

Prop. 2021/22:137, bet. 2021/22:SoU27, rskr. 2021/22:197.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Zandra Milton
(Socialdepartementet)