Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:217

Publicerad den 25 mars 2022
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Utfärdad den 24 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilaga 1 och 2 till smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:137, bet. 2021/22:SoU27, rskr. 2021/22:197.

Bilaga 12)

Allmänfarliga sjukdomar

 • campylobacterinfektion

 • difteri

 • fågelinfluensa (H5N1)

 • infektion med enterohemorragisk E.coli (EHEC)

 • giardiainfektion

 • gonorré

 • hepatit A-E

 • hivinfektion

 • infektion med HTLV I eller II

 • klamydiainfektion

 • kolera

 • infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)

 • mjältbrand

 • paratyfoidfeber

 • pest

 • infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G

 • polio

 • rabies

 • salmonellainfektion

 • shigellainfektion

 • smittkoppor

 • svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)

 • syfilis

 • tuberkulos

 • tyfoidfeber

 • virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber (nefropathia epidemica)

Bilaga 23)

Samhällsfarliga sjukdomar

 • infektion med ebolavirus (en viral hemorragisk feber)

 • smittkoppor

 • svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:217

Denna lag träder i kraft den 1 april 2022.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Zandra Milton
(Socialdepartementet)